Τρίτη 19 Ιουνίου 2012

1452 - Αγιορειτική Εστία: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρντος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ»
ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Αγιορειτική Εστία, αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, οδός Εγνατίας 109, δικαιούχος της Πράξης «Η μεγάλη πνευματική και πολιτιστική παρακαταθήκη», ενταχθείσας με την υπ’ αρ. 9104/27-12-2010 απόφαση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ» 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Π.Κ.Μ.», συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), με χρονική διάρκεια από 30/12/2010 έως 29/12/2015, προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συγγραφή 15 επιστημονικών κειμένων των εκδηλώσεων του Προγράμματος έτους 2012 από εξειδικευμένους κατά το αντικείμενο επιστήμονες και την σύναψη των σχετικών Συμβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

 Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης, πραγματοποιούνται στην Θεσσαλονίκη οι ετήσιες εκδηλώσεις θέμα των οποίων για το 2012 επελέγη λόγω της επετείου συμπληρώσεως 100 χρόνων από της Απελευθερώσεως του Αγίου Όρους, «Το Άγιον Όρος στα χρόνια της Απελευθέρωσης».
Μεταξύ των εκδηλώσεων περιλαμβάνεται και η συγγραφή και έκδοση 15 επιστημονικών κειμένων για την περίοδο αυτήν, προκειμένου να αναδειχθούν σε όλη τους την διάσταση και να καταγραφούν πτυχές της ιστορικής αυτής περιόδου στην ζωή του Αγίου Όρους, όπως η Απελευθέρωση του Αγίου Όρους, ο δομημένος χώρος και οι λειτουργίες του, η Τέχνη στον Άθω, ο Πνευματικός Βίος, η Βυζαντινή Μουσική, η σχέση του Αγίου Όρους με τον Μακεδονικό Αγώνα, η μετάβαση από την Οθωμανική κυριαρχία στο νέο Ελληνικό κράτος κλπ, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην συνέχεια της Πρόσκλησης αυτής.


2 Νοεμβρίου 1912
Έλληνες αξιωματικοί και μοναχοί στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου
Φωτογράφος ιεροδιάκονος Προκόπιος
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή δεκαπέντε (15) εξειδικευμένων επιστημόνων για την συγγραφή αντίστοιχων κειμένων και η υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών.
Οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες πρέπει να καλύπτουν συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ιδίως δε την γνώση του θέματος που θα προσφερθούν να αναπτύξουν αποδεικνυόμενης από την άριστη γνώση, την ενασχόληση τους και κατά το παρελθόν με τα θέματα του Αγίου Όρους, την συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις και προγράμματα επιστημονικά, ερευνητικά, συγγραφικά κλπ. σχετικών με το Άγιο Όρος.
Τα επιστημονικά κείμενα που συγγράφονται και εκδίδονται στο πλαίσιο των ετήσιων εκδηλώσεων του προγράμματος «Η μεγάλη πνευματική και πολιτιστική παρακαταθήκη του Αγίου Όρους» και ειδικότερα του επιλεγμένου κατ έτος θέματος, συμβάλλουν στην ευρύτερη διάδοση και γνώση πτυχών της μακραίωνης ιστορίας και της ζωής του Αγίου Όρους, εμπλουτίζουν την σχετική επιστημονική γνώση και βιβλιογραφία.
Η συγγραφή αυτή ενθαρρύνεται ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος των εκδηλώσεων, του Διεθνούς Συνεδρίου, της Εκθέσεως με θέμα ταυτόσημο με το θέμα του Συνεδρίου, και τις εκδόσεις (Κατάλογοι, Πρακτικά, Επετειακοί Τόμοι, Φωτοαναστατικές εκδόσεις).
Τα 15 επιστημονικά κείμενα που έχουν επιλεγεί από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, για την συγγραφή και εν συνεχεία έκδοσή τους, θα περιλαμβάνουν επιμέρους ειδικά κεφάλαια, καθώς και την αντίστοιχη έκταση ενός εκάστου, την βιβλιογραφία, τις σημειώσεις, το εικαστικό υλικό, εφ όσον υπάρχει, για την υποστήριξη του κειμένου κλπ.
Στον καθοριζόμενο αριθμό σελίδων για κάθε κείμενο, δεν συμπεριλαμβάνονται οι υποσημειώσεις, η βιβλιογραφία καθώς και το εικαστικό υλικό (φωτογραφίες, σχέδια, κλπ).

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Οι Συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών που πρόκειται να συναφθούν μεταξύ της Αγιορετικής Εστίας και εξειδικευμένων επιστημόνων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες συγκεκριμένες προδιαγραφές και θεματικά αντικείμενα:
1. Συγγραφή «Ιστορικής εισαγωγής», 10 περίπου σελίδων.
2. Συγγραφή κειμένου με θέμα «Η απελευθέρωση του Αγίου Όρους (3 Νοεμβρίου 1912)», 10 περίπου σελίδων
3. Συγγραφή κειμένου με θέμα «Αθωνίτες λόγιοι και αθωνικές έρευνες», 15 περίπου σελίδων.
4. Συγγραφή κειμένου με τίτλο «Το Άγιον Όρος στο επίκεντρο των διεθνών ανταγωνισμών», 25 περίπου σελίδων
5. Συγγραφή κειμένου με προσωρινό τίτλο «Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης μέσα από αγιορειτικά αρχεία», 20 περίπου σελίδων
6. Συγγραφή κειμένου με τίτλο «Το Άγιον Όρος από την Οθωμανική αυτοκρατορία στο Ελληνικό βασίλειο: η θεσμική οργάνωση», 30 περίπου σελίδων.
7. Συγγραφή κειμένου με προσωρινό τίτλο «Ο δομημένος χώρος και οι λειτουργίες του», 25 περίπου σελίδων
8. Συγγραφή κειμένου με τίτλο «Η τέχνη στον Άθω: φορητές εικόνες, μνημειακή ζωγραφική», 15 περίπου σελίδων.

9. Συγγραφή κειμένου με τίτλο «Η τέχνη στον Άθω: μαρμαρογλυπτική, ξυλογλυπτική, μεταλλοτεχνία, κεντητική», 15 περίπου σελίδων.
10. Συγγραφή κειμένου με τίτλο «Πνευματικός βίος», 10 περίπου σελίδων.
11. Συγγραφή κειμένου με τίτλο «Αγιορείτικα Μετόχια στα χρόνια της Απελευθέρωσης του Όρους», 15 περίπου σελίδων.
12. Συγγραφή κειμένου με τίτλο «Η βυζαντινή μουσική στον Άθω», 10 περίπου σελίδων.
13. Συγγραφή κειμένου με τίτλο «Το Άγιον Όρος κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνος», 15 περίπου σελίδων.
14. Συγγραφή εισαγωγικού κειμένου ιστορικού και αρχαιολογικού περιεχομένου με αφετηρία το φωτογραφικό υλικό της έκθεσης για τον Κατάλογο της Έκθεσης, έκτασης 10 περίπου σελίδων.
15. Συγγραφή εισαγωγικού κειμένου στην Φωτοαναστατική έκδοση του έργου του Βρετανού περιηγητή Athelstan Riley «Athos or the Mountain of the Monks», συγκριτικής αξιολόγησης των αναφορών του σε σχέση με το δομημένο χώρο, έκτασης 10 περίπου σελίδων.
16. Η Αγιορειτική Εστία θα επιλέξει μεταξύ των επιστημόνων, που θα επιλεγούν για την συγγραφή των κειμένων, έναν με εμπειρία διεύθυνσης, συντονισμού οργάνωσης, κλπ. εις τον οποίον θα ανατεθεί και το καθήκον του Συντονιστή, ώστε να δίνονται περαιτέρω ειδικότερες απαντήσεις, να τηρούνται ενιαίοι κανόνες (σύνταξης, σημειώσεων, βιβλιογραφίας, κλπ.) και να έχει την γενική επιστημονική εποπτεία των εκδόσεων.
Γ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
Μεταξύ της Αγιορειτικής Εστίας και των επιστημόνων που θα επιλεγούν για την συγγραφή των σχετικών κειμένων θα υπογραφεί σχετική Σύμβαση ανάθεσης έργου ανεξαρτήτων υπηρεσιών ισχύος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της, στην οποία θα περιλαμβάνονται οι λοιποί όροι συγγραφής, κλπ.
Δ. ΑΜΟΙΒΕΣ
α/α
Τίτλος κειμένου / σελίδες
Ποσό σε € (συμπ. όλων των νόμιμων κρατήσεων
1.
«Ιστορική εισαγωγή», 10 περίπου σελίδων
800,00 €
2.
«Η απελευθέρωση του Αγίου Όρους (3 Νοεμβρίου 1912)», 10 περίπου σελίδων
700,00 €
3.
«Αθωνίτες λόγιοι και αθωνικές έρευνες», 15 περίπου σελίδων
800,00 €
4.
Το Άγιον Όρος στο επίκεντρο των διεθνών ανταγωνισμών, 25 περίπου σελίδων
1,200,00 €
5.
«Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης μέσα από αγιορειτικά αρχεία», 20 περίπου σελίδων
1.200,00 €
6.
«Το Άγιον Όρος από την Οθωμανική αυτοκρατορία στο Ελληνικό βασίλειο: η θεσμική οργάνωση», 30 περίπου σελίδων
1.500,00 €
7.
«Ο δομημένος χώρος και οι λειτουργίες του», 25 περίπου σελίδων
1.200,00 €
8.
«Η τέχνη στον Άθω: φορητές εικόνες, μνημειακή ζωγραφική», 15 περίπου σελίδων.
800,00 €
9.
«Η τέχνη στον Άθω: μαρμαρογλυπτική, ξυλογλυπτική, μεταλλοτεχνία, κεντητική», 15 περίπου σελίδων
800,00 €
10.
«Πνευματικός βίος», 10 περίπου σελίδων
500,00 €
11.
«Αγιορείτικα Μετόχια στα χρόνια της Απελευθέρωσης του Όρους», 15 περίπου σελίδων.
800,00 €
12.
«Η βυζαντινή μουσική στον Άθω», 10 περίπου σελίδων
700,00 €
13
«Το Άγιον Όρος κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνος», 15 περίπου σελίδων
700,00 €
14.
Εισαγωγικό κείμενο ιστορικού και αρχαιολογικού περιεχομένου με αφετηρία το φωτογραφικό υλικό της έκθεσης για τον Κατάλογο της Έκθεσης, 10 περίπου σελίδων
700,00
15.
Εισαγωγικό κείμενο στην Φωτοαναστατική έκδοση του έργου του Βρετανού περιηγητή Athelstan Riley ««Athos or the Mountain of the Monks», συγκριτικής αξιολόγησης των αναφορών του σε σχέση με το δομημένο χώρο, 10 περίπου σελίδων
700,00
16.
Συντονισμός εκδόσεων
2,200,00 €
ΣΥΝΟΛΟ
15.300,00 €


Εφ όσον για οποιοδήποτε λόγο το κείμενο υπερβαίνει τον αριθμό των σελίδων που έχουν καθοριστεί δεν θα υπάρξει επί πλέον αμοιβή.
Η αμοιβή θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου αμέσως μετά την παράδοση των κειμένων και την αποδοχή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών .
Η αμοιβή αυτή αποτελεί την μόνη οφειλόμενη πληρωμή για την παρασχεθείσα υπηρεσία και δεν δύναται να αναπροσαρμοστεί για κανένα λόγο.
Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνονται και όλα τα σχετικά πνευματικά δικαιώματα, της Αγιορετικής Εστίας δικαιούμενης να κάνει και κάθε άλλη χρήση του κειμένου, πλην της καταχώρησης του, εν συνόλω ή εν μέρει και οπουδήποτε αλλού, με μοναδική την υποχρέωση αναφοράς στο όνομα του συγγραφέα.
Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ
Η επιλογή των συγγραφέων θα γίνει από την Αγιορειτική Εστία, μεταξύ των ενδιαφερομένων επιστημόνων, ιστορικών, θεολόγων, ερευνητών, αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων, νομικών, ιστορικών τέχνης κλπ, καθώς και Μοναχών, με την παρούσα διαδικασία Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιευομένης στην ιστοσελίδα της Αγιορειτικής Εστίας επί 15 ημέρες και με κριτήριο επιλογής τα κατατεθησόμενα βιογραφικά, εκ των οποίων και θα προκύπτει η γνώση του θέματος, η προηγούμενη επιστημονική και συγγραφική εργασία, η επαγγελματική απασχόληση με θέματα σχετικά με το αντικείμενο της συγγραφής και το Άγιον Όρος, κλπ.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος λαμβάνεται υπ όψιν η σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 28-06-2012 στα Γραφεία της Αγιορετικής Εστίας (Εγνατίας 109, Κτίριο Νεδέλκου, Τ.Κ. 546 22) και στις ώρες από 10.00 έως και 15.00, καθημερινά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Λήψη τυποποιημένου εντύπου από την ιστοσελίδα ή τα Γραφεία της Αγιορετικής Εστίας)
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επιλογή των συγγραφέων των επιστημονικών κειμένων, που έχουν κατατεθεί εντός της προβλεπομένης προθεσμίας και με την προβλεπόμενη διαδικασία, θα γίνει βάσει των πληροφοριών του βιογραφικού σημειώματος από την Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών-Συμβάσεων και την επικύρωση της σχετικής πρότασης της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγιορετικής Εστίας.
Η παραλαβή των κειμένων, και ο έλεγχος της πλήρωσης των τεθεισών προϋποθέσεων και όρων (έκτασης, βιβλιογραφίας, κλπ.) θα γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών-Συμβάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Αγιορειτικής Εστίας (Εγνατίας 109, Κτίριο Νεδέλκου, 54622, Θεσσαλονίκη), τηλ. 2310 263308, fax: 2310 250648, e-mail: agestia@otenet.gr κατά το ορισμένο από την Πρόσκληση διάστημα υποβολής δικαιολογητικών και κατά τις ώρες από 10:00 - 15:00.
Ο Υπεύθυνος Υποέργου και
Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών,
Αναστάσιος Ντούρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου