Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

11107 - Θωρηκτή Μοίρα του ελληνικού Στόλου επισκέπτεται το υπό οθωμανική κατοχή Άγιο Όρος (φωτογραφίες)

Τη 1η Οκτωβρίου του έτους 1900 (σωστό 1901), ημέρα Δευτέρα αφίκετο εν Καρυαίς ο εν Θεσσαλονίκη γενικός Πρόξενος της Ελλάδος Ευγένιος Ευγενιάδης μετά του ακολούθου της εν Κωνσταντινουπόλει ελληνικής Πρεσβείας Νικολάου Θεοτόκη γνωστοποιήσας τη ιερά Κοινότητι, ότι την εσπέραν της Τρίτης καταπλέει εις Δάφνην η ελληνική θωρηκτή Μοίρα, απαρτιζομένη εκ των θωρηκτών Ψαρών, Ύδρας και Σπετσών, και του ως προσκόπου ατμομυοδρόμωνος Ποταμού Ευρώτα, ίνα προσκυνήσωσι τα πληρώματα αυτών τας ιεράς Μονάς κατά την εξής τάξιν:
Την μεν Τετάρτην, 3ην Οκτωβρίου, θ’ ανέλθη ο αρχηγός της Μοίρας μετά του επιτελείου αυτού εις Καρυάς, την δε Πέμπτην θα καταπλεύση η Μοίρα εις τας Μονάς Γρηγορίου, Διονυσίου και αγίου Παύλου, την δε Παρασκευήν εις την του Ρωσσικού, το δε Σάββατον εις την Μονήν της Λαύρας, την δε Κυριακήν εις την των Ιβήρων και την Δευτέραν 8ην του μηνός, εις την του Βατοπεδίου, εξ ης θα αποπλεύση αλλαχού.
Προς ευπρόσωπον υποδοχήν των αξιωματικών της ελληνικής θωρηκτής Μοίρας εγένοντο αι δέουσαι προετοιμασίαι, επιτροπή δε της ιεράς Κοινότητος κατήλθεν εκ Καρυών εις Δάφνην άμα τω κατάπλω αυτής, ίνα προσαγορεύση αυτούς.
Τη δε 3η Οκτωβρίου ανελθόντες περί τους 80 επιτελείς και ναύτας εις Καρυάς επεσκέψαντο την ιεράν Κοινότηταֺ· είτα δε γευματίσαντες εν τη Αθωνιάδη Σχολή, ανεχώρησαν προς επίσκεψιν των διαφόρων Μονών.
Ούτω δε μέχρι της 10ης του μηνός Οκτωβρίου παραμείνασα εν αγίω Όρει η ελληνική θωρηκτή Μοίρα επεσκέφθη πάσας τας ιεράς Μονάς πλην της του Εσφιγμένου και των σλαυϊκών Χιλιανδαρίου και Ζωγράφου ένεκα της επισυμβάσης κακοκαιρίας. (Πηγή: Γερασίμου Σμυρνάκη ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ)

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από την  Αγιορειτική Φωτοθήκη

Αναμνηστική φωτογραφία από την επίσκεψη αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού της Ελλάδας, με επικεφαλής τον πλοίαρχο Κοσμά Ζώτο, στις Καρυές του Αγίου Όρους. Στο κέντρο ο πρωτεπιστάτης προηγούμενος Αγαθάγγελος Βατοπαιδινός 
(3 Οκτωβρίου 1901)Εγγραφή του πλοίαρχου Κοσμά Ζώτου και υπογραφές των αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού της Ελλάδας στο βιβλίο επισκεπτών της Ιεράς Επιστασίας (Καρυές, 3 Οκτωβρίου 1901)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου