Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019

12340 - Ιερό Βατοπαιδινό Κελλί Αγίου Προκοπίου. H γιορτή του Αγίου Προκοπίου και φωτογραφίες των τοιχογραφιών (14ου αι.) στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου


Νότια της Ιεράς Βατοπαιδινής Σκήτης του Αγίου Δημητρίου συναντάμε το Ιερό Κελλί του Αγίου Προκοπίου. Στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Θελόγου, το οποίο βρίσκεται μέσα στο κελλί, σώζονται τοιχογραφίες του 14ου αιώνα.
Ο Γεράσιμος Σμυρνάκης στο βιβλίο του ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (1903) σημειώνει:
Άξιοσημείωτον τυγχάνει τό εις άπόστασιν 20' άπό τής Μονής και ΜΔ τής σκήτης του άγιου Δημητρίου κείμενον κελλίον τού άγιου Μεγαλομάρτυρας Προκοπίου, όπερ ην άρχαίον Μονύδριον. Τούτου σώζεται τό άρχαίον Καθολικόν, ούτινος ο όροφος ερείδεται επί τεσσάρων κιόνων έκ λευκοϋ μαρμάρου, έξ ών ο πρός τόν δεξιόν χορόν αποκλίνει μικρόν είτε έκ καθιζήσεως του εδάφους, είτε έκ καταστροφής κατά την έπανάστασιν του 1821. Άνωθεν τοϋ νάρθηκος αύτού υπάρχει παρεκκλήσιον, σεμνυνόμενον έπί τή μνήμη τοϋ άγιου 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου, όλως σκοτεινόν, μικρού τινος όπαίου μόνου υπάρχοντος, όπερ εσχάτως κατεσκεύασαν οι έν τω κελλίω. Έν τω μικροτάτω τούτω παρεκκλησίω διατηρείται θαυμάσια τοιχογραφία, προσομοιάζουσα προς την εν τω Καθολικω του Βατοπεδίου σωζομένην και ύπο του Πανσελήνου γραφείσαν πολλοί δε των περιηγητών ερασιτεχνών μεταβαίνουσι προς έπίσκεψιν του Μονυδρίον τούτου- και έρευναν τής έν τω σκοτεινή παρεκκλησίω τοιχογραφίας.
Ό Ναός, ένθα δύνανται να έκκλησιασθώσι περί τους 50 ούδεμίαν φέρει τοιχογραφίαν' ίσως μέν έφερεν άλλοτε τοιαύτην, άλλ' ένεκα της παλαιότητος καταστραφεϊσαν, φαίνεται, έπέχρισαν οι μεταγενέστεροι. "Αχρι του 1884 δέν έτελείτο εν τω Ναω ή ιερά λειτουργία, διότι είσελθόντες έν αύτώ μιαροί άνθρωποι έτέλεσαν φόνον κατά την επανάστασιν τοϋ 1821 · έπειτα δ’ όμως τελεσθέντων εγκαινίων και άγιασθέντος τοϋ Ναού, ήρξατο τελουμένη ή θεία μυσταγωγία. Έν τω Καθολικώ κατέρχεται τις διά 13 βαθμίδων, εις δέ τό παρεκκλήσιον εισέρχεται έκ τοϋ προδόμου του κελλίου.
Οι φωτογραφίες που ακολουθούν, είναι από τη σελίδα Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου