Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

4067 - Χιλιάδες ανά την οικουμένην ήλλαξαν και εσώθησαν από το παράδειγμα του Οσίου Πορφυρίου


...Ἀδελφοί,
«Οὐ κατά φύσιν ἡμῖν ἡ ἀδικία, ἀλλά καί ἀλλότριόν τι» (Ἱεροῦ Χρυσοστόμου εἰς τόν Ζ΄ Ψαλμόν, P.G. 55, 101). Ἐν τούτῳ, ὁ προσφάτως ἁγιοκαταταχθείς ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης ἀποτελεῖ ἕν ἁπλοῦν, εὔγλωττον καί λαμπρόν παράδειγμα.
Ἕν ὑπόδειγμα διά τό ὁπόσον ἡ Ἐκκλησία, παρέχουσα τήν δυνατότητα τῆς ἐσωτερικῆς προσωπικῆς ἀνακαινίσεως, μεταβάλλει συγχρόνως τόν κόσμον. Εἷς ὀλιγογράμματος, ἁπλοῦς, ἀδύναμος ἄνθρωπος, ἕνας ταπεινός καί ἄσημος Ἁγιορείτης μέ τόσας ἀσθενείας, ἤσκησε μίαν τοιαύτην βαθεῖαν ἐπίδρασιν εἰς τήν ζωήν τόσον πολλῶν ἀνθρώπων. Ἐδόθη τόσον πολύ εἰς τόν Θεόν, καί τοιαύτη ἦτο ἡ ἐσωτερική ἀλλοίωσίς του, ὥστε χιλιάδες ἀνά τήν οἰκουμένην ἤλλαξαν καί ἐσώθησαν ἀπό τό παράδειγμά του.
Ἡ Ἁγιοκατάταξίς του ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἦτο μία ἐκ τῶν μεγαλυτέρων εὐλογιῶν τοῦ Θεοῦ κατά τό παριππεῦσαν ἔτος, διά τήν ὁποίαν ἐκ βαθέων Τόν δοξάζομεν μία πηγή εὐλογίας δι᾿ ἅπασαν τήν Ἐκκλησίαν ἀπό τήν Ἀμερικήν μέχρι τήν Ρωσσίαν καί ἀπό τό Φανάριον μέχρι τό Χόνγκ-Κόνγκ.

Ὅσον καί ἐάν, ὡς ἄνθρωποι σάρκα φοροῦντες, ἔχομεν τάς ἀτελείας καί τάς ἀνθρωπίνας ἀδυναμίας ἡμῶν, οἱ Ἅγιοι εἶναι ζωντανοί, ὁμιλοῦν εἰς τάς καρδίας τῶν πιστῶν, ἀμείβουν τούς κόπους των, ἐκπληρώνουν τούς πόθους των, ἀνορθώνουν τάς συντετριμμένας ψυχάς τῆς συγχρόνου κοινωνίας, ἐπανευαγγελίζονται τήν ἀποκλειστικήν ἀγάπην πρός τόν σαρκωθέντα Λόγον τοῦ Πατρός.
Ἄς παρακαλέσωμεν τόν Ὅσιον Πορφύριον νά πρεσβεύῃ πρός Κύριον ἵνα εὐλογήσῃ καί τό ἀρχόμενον νέον ἔτος, τό ὁποῖον, κατά τό ἔθος, ἐφέτος ἀπεφασίσαμεν συνοδικῶς νά ἀφιερώσωμεν εἰς τό ἱστορικόν γεγονός τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς μεταρρυθμίσεως, ἀπό τῆς ὁποίας συμπληροῦνται διακόσια ἔτη...
Απόσπασμα από την Πρωτοχρονιάτικη ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη κκ Βαρθολομαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου