Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

2810 - Ποίημα του Ιερομονάχου Δανιήλ Κατουνακιώτου στην εορτή των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων (9 Μαρτίου)
Έφθασε πάλιν η φαιδρά πανήγυρις και μνήμη,
των τεσσαράκοντ' Αθλητών, πανευκλεής των φήμη
η εορτή των σήμερον και όλους μας φαιδρύνει,
και είναι γενική χαρά, χαρά και ευφροσύνη.

Ούτοι κηρύξαντες Χριστόν, έμπροσθεν των τυράννων,
ανδρείως κατετόλμησαν και φοβερών βασάνων
δριμύς εβόων ο χειμών και αλγεινή η πήξις,
επώδυνος τε και φρικτή η των σωμάτων τήξις.

Αλλ' όμως η εν τη Εδέμ απόλαυσις ηδεία,
άφραστος και αιώνιος η άνω Βασιλεία,
μηδείς εις το των ασεβών εισέλθει βαλανείον,
πρόσκαιρον θάλψιν προτιμών γερών των ουρανίων.

Αλλ' όμως φευ! εις του χορού μικρόν τι ραθυμήσας,
απώλεσε τον στέφανον, την θάλψιν προτιμήσας!
αλλ' αντ' αυτού, τον στέφανον είς φύλαξ θεωρήσας,
αναπληροί την θέσιν του τη λίμνη εισπηδήσας.

Ψύχος ουν συντριβήν μελών και φλόγας υποστάντες,
νυν συν Χριστώ αγάλλονται προσκαίρων μεταστάντες.

Αλλ' ω γενναίοι Αθληταί ποιήσατε πρεσβείαν,
ιν' αποστείλη ο Θεός την παρ' αυτώ σοφίαν,
όπως φωτίση και ημάς χαρίση τε ανδρείαν,
να ώμεν πάντοτ' ετοίμοι προς την ομολογίαν

Του σαρκωθέντος Ιησού, Υιού Θεού και Λόγου,
επόμενοι τη διδαχή του ιερού Συλλόγου,
των θείων Αποστόλων τε και των επτά Συνόδων,
των ακλονήτων βάσεων και ισχυρών κιόνων.

Της πίστεως της αληθούς θείας Ορθοδοξίας,
ήτις αυτή προβάλλουσα Μαρτύρων τας χορείας,
σεμνύνεται κατέχουσα τους δήμους των Οσίων,
και τον χορxν των Προφητών και πάντων των αγίων.

Ώνπερ τα εκτυπώματα πάντων ανιστορούσα,
ταύτα ασπάζεται ευλαβώς, αυτούς αναπολούσα
την Πίστιν ως ελάβομεν απρίξ διατηρώμεν,

Έφθασε πάλιν η φαιδρά πανήγυρις και μνήμη,
των τεσσαράκοντ' Αθλητών, πανευκλεής των φήμη
η εορτή των σήμερον και όλους μας φαιδρύνει,
και είναι γενική χαρά, χαρά και ευφροσύνη.

Τους δε αλλοτριόφρονας, ίνα επιστραφώσι,
δεήθητε ω Αθληταί, Θεώ, να φωτισθώσι·
να ανοιχθούν τα όμματα τα νοητά και βλέψουν,
την τρίβον την αληθινήν κ' εν ταύτη επιστρέψουν.

Ανέκαθεν η πίστις μας είναι βεβαιωμένη,
και με ποικίλα θαύματα είναι στερεωμένη
και πάλιν αύτη δύναται, ίνα θαυματουργήση,
ίνα τους επιστρέφοντας και νυν πληροφορήση.

Ω,  Αθληταί σεις τον λαόν φυλάξατε Κυρίου,
μη πέση εις τα θήρατρα των δούλων του δολίου.
Τον Κλήρον μας φωτίσατε αγρύπνως να φυλάττη,
κ' εξ ων παρέλαβεν ορθών μηδέν παραχαράττει.

Να φωτισθώσιν άπαντες όσοι καινοτομούσι,
και τα Πατέρων δόγματα άρδην μετακινούσι
ενώ βλέπουν το ποίμνιον λύκοι να το φονεύουν,
εις την εξόντωσιν αυτών αείποτε κωφεύουν.

Ρύσαι, ρύσαι Ιησού, ταις λιταίς σων αθλητών,
τον πιστόν σου τον λαόν πάσης απειλής εχθρών.
ένωσον δε σου τα τέκνα, άπερ νοητός εχθρός,
τα εχώρισ' απ' αλλήλων, ο δεινxς και φθονερός.

Όπως η Ορθοδοξία πανταχού εξαπλωθή,
πάσα δε κακοδοξία εκ πάντων αποσοβηθή,
ίνα γίνη μία ποίμνη κ' επί ταύτης είς Ποιμήν,
ομοδόξως σε υμνούσα, γένοιτο ! Αμήν, Αμήν.

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  22ου έτους (1957)


2805 - Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες και η Ιερά Μονή ΞηροποτάμουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου