Κυριακή 23 Ιουλίου 2017

9505 - Λεύκωμα του Αγίου Όρους Άθω, Στεφάνου ιερομονάχου

Έγκρισις της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους Άθω.
Η καθ’ Ημάς Ιερά Κοινότης αποτελουμένη εκ των Αντιπροσώπων των Κ΄ Ιερών Μονών του Αγίου Όρους κατά την συνεδρίαν της 22ας Αυγούστου 1912 λαβούσα υπ’ όψιν την περί εκδόσεως Λευκώματος του Αγιονύμου Όρους Άθω αίτησιν του Ιερομονάχου Κυρ. Στεφάνου, συνοδείας Παπά Σεραφείμ ενέκρινεν ίνα εκδοθή το περί ου ο λόγος Λεύκωμα και έδοτο αυτώ εντολήν ίνα ενεργήση το δέον προς έκδοσιν αυτού, επαινέσασα συνάμα τον ζήλον και την φερεπονίαν Αυτού.
Εν Καρυαίς τη 12η Σεπτεμβρίου 1912
Δείτε όλες τις φωτογραφίες του Λευκώματος εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου