Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013

2481 - Μήνυμα του Πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους Γέροντος Μαξίμου Ιβηρίτου18/31 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 10η αφ εσπέρας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ / ΕΡΑ 5
(1ον πρόγραμμα Αθηνών - Η φωνή της Ελλάδος)

ΜΗΝΥΜΑ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
υπό του Πρωτεπιστάτου Αγίου Όρους Άθω Γέροντος Μαξίμου Ιβηρίτου

Αγαπητέ αδελφέ κ. Ιωάννη Τζουανόπουλε, ευχαριστούμεν θερμώς διά την επιδειχθείσαν υμετέραν αγάπην και τον σεβασμόν προς το «Περιβόλι της Παναγίας», το Άγιον Όρος, καθώς και διά την ιδιαιτέραν τιμήν προς τον ομιλούντα, τον Πρωτεπιστάτην αυτού, ίνα με την αλλαγήν του έτους είπω ολίγα τινά προς τους εν Χριστώ αδελφούς μας, τους εν Ελλάδι και τη αλλοδαπή.
Θα αρχίσωμεν ψάλλοντες το Απολυτίκιον του εορτάζοντος Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, το οποίον απευθύνεται προς τους απανταχού της γης συνανθρώπους μας. Το Άγιον Όρος, δι όσους έχουν αμυδράν ιδέαν περί αυτού, είναι εις πανάρχαιος ιερός Τόπος, είναι εν ζωντανόν βυζαντινόν μνημείον εν δράσει, είναι μία πνευματική και εθνική κιβωτός. Εφέτος, ο Αγιώνυμος και περιώνυμος Άθως εώρτασεν εν ταπεινότητι, σεμνότητι αλλά και μεγαλοπρεπεία την εκατονταετηρίδα της απελευθερώσεως αυτού εκ του οθωμανικού ζυγού, όστις ζυγός εβάστασεν επί 500 ολόκληρα έτη.
Κατά τας αρχάς του παρελθόντος μηνός Νοεμβρίου, με το Αγιορειτικόν ημερολόγιον, κατέφθασεν εις τον λιμένα της Δάφνης η σύγχρονος πολεμική φρεγάτα του Ελληνικού μας στόλου «Σαλαμίς» με τον αρχηγόν του Γ.Ε.Ν., τον αρχηγόν του Στόλου και άλλους αξιωματικούς του πολεμικού Ναυτικού -σχεδόν άπασα η ηγεσία αυτού- ίνα συμμετάσχουν, κατόπιν προσκλήσεως, εις τας εορτίους εκδηλώσεις του Αγίου Όρους, δεδομένου ότι ο ένδοξος Ελληνικός Στόλος είναι εκείνος όστις πρώτος ηλευθέρωσε τον Ιερόν ημών Τόπον, την 2αν Νοεμβρίου 1912, ημέραν Παρασκευήν.
Ως γνωστόν, η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους έλαβε μέρος και εις τας εκδηλώσεις των ελευθερίων της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων της Μακεδονίας, μεταφέρουσα μάλιστα εις την πόλιν του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου και την θαυματουργόν Εικόνα του Πρωτάτου «Άξιόν Εστιν».
Ιωβηλαίον έτος διά το Άγιον Όρος είναι και το επερχόμενον νέον Σωτήριον έτος 2013, διότι κατ αυτό, συγκεκριμένως την 3ην Οκτωβρίου, θα εορτασθή η εκατονταετηρίς της ενσωματώσεως του Αγίου Όρους εις την Μητέρα Ελλάδα. Τούτο επετεύχθη κατόπιν παναγιορειτικού Ιερού ΨѰηφίσματος των Αγιορειτών Πατέρων ενώπιον της ιεράς Εικόνος του Άξιόν Εστιν εις τον Ιερόν Ναόν του Πρωτάτου εν Καρυαίς, τω καιρώ εκείνω 3 Οκτωβρίου 1913.
Όμως, τα χαροποιά ιστορικά ταύτα γεγονότα ευρίσκουν την πατρίδα μας και τον Ελληνικόν αυτής λαόν να δοκιμάζωνται. Πρόκειται διά κρίσιν πνευματικήν τε και οικονομικήν, αγγίζουσαν τας περισσοτέρας τάξεις της χώρας, εις αυτά τα νεώτερα χρόνια της νεοελληνικής μας ιστορίας.
Προς τούτο, χρειάζεται προ πάντων ψυχραιμία, χρειάζεται πίστις, αγάπη και ελπίς προς τον Ιησούν Χριστόν, την Υπεραγίαν Θεοτόκον και όλους τους προστάτας Αγίους του περιουσίου λαού μας. Να είμεθα βέβαιοι ότι ο εν Τριάδι προσκυνούμενος Άγιος Θεός και η χάρις των Αγίων μας θα διαφυλάξουν άτρωτον την πατρίδα μας εκ πάσης εξωτερικής και εσωτερικής επιβουλής, και θα απαλύνουν τον πόνον των δοκιμαζομένων συνανθρώπων μας. Η Ελλάς εστοχεύθη αδίκως, διά τούτο πιστεύομεν ότι οι πνευματικοί νόμοι θα λειτουργήσουν υπέρ ημών. Αρκεί να επιδείξωμεν αφοσίωσιν εις τα της πίστεως και τα λοιπά πατροπαράδοτα ιδανικά.
Ως Έλληνες με ιστορίαν και παράδοσιν, έχομεν χρέος να κρατήσωμεν απαρασάλευτον την παρακαταθήκην των προγόνων μας και να βαδίσωμεν επί τοις ίχνεσιν αυτών. Θα ήτο ευχής έργον εάν εις τας δυσκόλους ταύτας στιγμάς Εκκλησία και Πολιτεία συνεργασθούν από κοινού διά κάθε καλόν ως και διά την υλοποίησιν μιάς μεγάλης υποσχέσεως, την υλοποίησιν του Τάματος του Έθνους, ήτοι την ανέγερσιν μεγαλοπρεπούς Ιερού Ναού του Σωτήρος Χριστού εν Αθήναις. Πιστεύομεν ακραδάντως ότι το έργον τούτο θα τονώση το ηθικόν των συμπατριωτών μας και θα εφελκύση περισσότερον την χάριν του Θεού εφ ημάς.
Εν κατακλείδι των λόγων μου, εύχομαι από ψυχής το νέον Σωτήριον έτος 2013 να αποβή ειρηνικόν δι όλον τον κόσμον, ευεργετικόν διά την Πατρίδα μας, και ευλογημένον διά τον σταθμόν σας και τους εκλεκτούς ακροατάς σας, τους όπου γης Έλληνας, και πάντας τους ομογαλάκτους Ορθοδόξους αδελφούς μας. Έτη πολλά!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου