Σάββατο 14 Απριλίου 2012

1109 - Οι Πομάκοι μεταφράζουν το «Χριστός Ανέστη» στη μητρική τους γλώσσα


.......Στις 3 Φεβρουαρίου 2007 ένας Πομάκος από τη Σμίνθη επισκέφθηκε το Άγιο Όρος.
Ανηφόρισε με τα πόδια στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας.
Εκεί ένας μοναχός τού ζήτησε να μεταφράσει στη μητρική του γλώσσα το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Ο μοναχός κατέγραψε την πομακική μετάφραση του ύμνου.
Στη συνέχεια έγινε μελοποίηση του πομακικού κειμένου με βυζαντινή σημειογραφία.
Το Πάσχα του 2007 (8 Απριλίου) οι μοναχοί της Σιμωνόπετρας έψαλαν για πρώτη φορά το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ πομακιστί .

Χριστός ανέστη!
Hristσs si azhοvβ!
Hristσs si azhοvβ at umrβtene
Sas umνranye nastσpi umνranyeto
Harνsal ye zhοvσta zhιmne so bϊli
Faf grσbyeno.
Χριστός σι αζιβά!
Χριστός σι αζιβά ατ ουμράτενε
Σας ουμίρανιε ναστόπι ουμίρανιετο
Χαρίσαλ γιε ζιβότα ζέμνε σο μπούλι
Φαφ γκρόμπιενο.
Χριστός ανέστη!
Χριστός ανέστη εκ νεκρών
Θανάτω θάνατον πατήσας
Και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν
Χαρισάμενος.

Ακολουθεί η σελίδα της μεταγραφής του αναστάσιμου ύμνου στη βυζαντινή σημειογραφία.


Ο ίδιος Πομάκος από τη Σμίνθη κατά την παραμονή του στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας στις 3/4/2007 μετέφρασε στα πομακικά το απόσπασμα από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, (Ιωάν. 20. 19-31) το οποίο διαβάζεται κάθε χρόνο την Κυριακή του Πάσχα κατά τον Εσπερινότης Αγάπης σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Τώρα πλέον διαβάζεται κάθε χρόνο και στα πομακικά.

Στα αρχαία ελληνικά
19. Ούσης ουν οψίας τη ημέρα εκείνη τη μια των σαββάτων, και των θυρών κεκλεισμένων όπου ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι δια τον φόβον των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστη εις το μέσον, και λέγει αυτοίς. ειρήνη υμίν.
20. Και τούτο ειπών έδειξεν αυτοίς τας χείρας και την πλευράν αυτού. εχάρησαν ουν οι μαθηταί ιδόντες τον Κύριον.
21. Είπεν ουν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν. Ειρήνη υμίν. καθώς απέσταλκε με ο πατήρ, καγώ πέμπω υμάς.
22. Και τούτο ειπών ενεφύσησε και λέγει αυτοίς, λάβετε Πνεύμα Άγιον.
23. Αν τινών αφήτε τας αμαρτίας, αφίενται αυτοίς, αν τινών κρατήτε, κεκράτηνται.
24. Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος Δίδυμος, ουκ ην μετ' αυτών ότε ήλθεν ο Ιησούς.
25. Έλεγον ουν αυτώ οι άλλοι μαθηταί. εωράκαμεν τον Κύριον. ο δε είπεν αυτοίς. Εάν μη ίδω εν ταις χερσίν αυτού τον τύπον των ήλων, και βάλω τον δάκτυλον μου εις τον τύπον των ήλων και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, ου μη πιστεύσω.

Πομακιστί
19 Agξna ye stαnalo akshαm le faf inσk dιne, na pσrvanek dιne ad Sσbatono natsξi, i vratαna so bϊlο zatvσrenο itαm kadιna so bϊli zbrαtο talebιne ad Yahudiαtskokne strαha, dashlσl ye Isα i ustayαl so ye faf sredσno i reklσl mi ye: "Mirιnye vαmi!"
20 I agξ ye reklσl inazν, prikαzal ye tδm tσgavοne rσkο i strαno. Drαgo mi ye pαnnalo talebτmne, agξna so vνdili Kνriono.
21 I reklσl mi ye pak Isα: "Mirιnye vαmi. Kαksa mo ye prevσdil mσne Bubαyko i ya prevαdom vαmi".
22 I agξna ye reklσl inazν, dϊinal ye ur tδh i reklσl mi ye: "Zτmite Evliyσsko Vαzdaho.
23 Akϊ banβm stσrite af grαhovene, she mi so af, akϊ gi banβm darzhξte, she so udarzhσnο".
24 'Ala Thomαs, ad on ikνno adνn, zhσkne so zavαlο "Bliznαk", ne ye bul sas tδh, agξna ye dashlσl Isβ.
25 Vνkali mu so drϊgοne talebι: "Vνdihme Kνriono!" Tσy mi ye reklσl: "Akϊ na vνdem faf rakοne mu belβgono ad shαykevene i akϊ na klam pσrstase na belαgono ad shαykevene i akϊ na klam rakσso na stranσto mu, nιma da izvβravom".

Μετάφραση στα νέα ελληνικά
19 Ενώ λοιπόν ήταν βράδυ την ημέρα εκείνη, την πρώτη μετά το Σάββατο, και ενώ οι θύρες ήταν κλεισμένες εκεί όπου ήταν οι μαθητές για το φόβο των Ιουδαίων, ήρθε ο Ιησούς και στάθηκε στο μέσο και τους λέει: «Ειρήνη σ' εσάς».
20 Και αφού είπε αυτό, έδειξε τα χέρια και την πλευρά του σ' αυτούς. Χάρηκαν τότε οι μαθητές, όταν είδαν τον Κύριο.
21 Τους είπε λοιπόν πάλι ο Ιησούς: «Ειρήνη σ' εσάς. καθώς με έχει αποστείλει ο Πατέρας κι εγώ στέλνω εσάς».
22 Και όταν είπε αυτό, φύσηξε πάνω τους και τους λέει: «Λάβετε Πνεύμα Άγιο.
23 Αν σε κάποιους αφήσετε τις αμαρτίες, έχουν αφεθεί σ' αυτούς, αν σε κάποιους τις κρατάτε, έχουν κρατηθεί».
24 Ο Θωμάς, όμως, ένας από τους δώδεκα, ο λεγόμενος, "Δίδυμος", δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς.
25 Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές: «Έχουμε δει τον Κύριο!» Εκείνος τους είπε: «Αν δε δω στα χέρια του το σημάδι των καρφιών και δε βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι των καρφιών και δε βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, δε θα πιστέψω».
Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου