Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

13593 - Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους

       Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Χριστὸς ἐτέχθη!

Ἡ Γέννησις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔφερε εἰς τὸν κόσμο τὸ πλέον χαρμόσυνο μήνυμα ποὺ ἀνέμεναν οἱ αἰῶνες:

«Ἐπὶ γῆς εἰρήνη»!

Εἰρήνη καὶ συμφιλίωσι μὲ τὸν Θεό· εἰρήνη μὲ τοὺς συνανθρώπους μας, μὲ τὴν ἀγάπη ποὺ ἐδίδαξε ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός· εἰρήνη μὲ τὸν ἑαυτό μας, μὲ τὴν ταπείνωσι καὶ τὴν μετάνοια, διὰ τῆς πίστεως.

Ὁ Χριστὸς ποὺ γεννᾶται εἰς τὴν Βηθλεὲμ ἀλλὰ καὶ εἰς τὰς καρδίας τῶν πιστῶν, εἶναι «ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς», καὶ μὲ τὴν ἔλευσί Του μεταγγίζει εἰς ὅλους τὴν ἐλπίδα, τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἀγάπη.

Ὁ ταραγμένος κόσμος μας, ἐκ τῆς ἀπειλητικῆς ἐπιδημίας, ἔχει

ἀνάγκη τῆς θείας παρουσίας καὶ τῆς ἐξ ὕψους παρακλήσεως. Ἡ καταφυγή μας εἰς τὸν μέγαν Εἰρηνοποιὸ καὶ Δημιουργὸ τοῦ κόσμου, τὸν δι᾿ ἡμᾶς Σαρκωθέντα Σωτῆρα Κύριον, φωτίζει τὸν νοῦ, χαρίζει τὴν πνευματικὴ καὶ σωματικὴ ὑγεία, μᾶς λυτρώνει ἐκ τοῦ φόβου καὶ τῆς φθορᾶς.

Ὁλοκαρδίως Σᾶς εὐχόμεθα ὅπως ἑορτάσητε εὐφροσύνως τὴν Γέννησι τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ὁ σαρκωθεὶς Θεὸς νὰ Σᾶς χαρίζῃ προσωπικῶς καὶ εἰς τοὺς οἰκείους Σας ὑγεία, μακροημέρευσι καὶ πᾶσαν εὐλογία εἰς τὰς δραστηριότητάς Σας. Τὸ δὲ ἐπὶ θύραις νέο ἔτος 2021, εὐλογημένο παρὰ Θεοῦ, εἰρηνικό, ὑγιεινὸ καὶ πλῆρες θείων δωρεῶν.

Μετὰ ἐξαιρέτου τιμῆς, ἀγάπης καὶ ἑορτίων ἐν τῷ τεχθέντι Χριστῷ εὐχῶν.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος

Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος

καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.

https://www.imxenophontos.eu/monastery-xenphontos/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου