Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019

12357 - Μοναχός Τρύφων Καψαλιώτης (1892 - 6 Αυγούστου 1978)

[...] Είχε τέλεια εγκατάλειψη και περιφρόνηση προς τον εαυτό του. ’Επί είκοσι χρόνια φορούσε μόνο ένα ζωστικό, ένα ράσο, ένα σκουφί κι ένα παντελόνι. Υπέφερε με ιώβεια υπομονή όλες τις στερήσεις στη ζωή του για την απόκτηση των ουράνιων αγαθών. Τα τελευταία του χρόνια τυφλώθηκε. Μνημόνευε συνεχώς τον θάνατο. Είχε παραδοθεί πλήρως στον Θεό. Τα μάτια του συνήθως ήταν γεμάτα δάκρυα. Είχε την παρέα του Χριστού και των αγγέλων και δεν ήθελε των ανθρώπων. Είχε φθάσει σε μέτρα απαθείας και θεώσεως. [...] Περισσότερα

12356 - Μεταμορφώθης εν τω όρει, Χριστέ ο Θεός

Στίς 6 Αὐγούστου, ὁ Δεκαπενταύγουστος διακόπτεται μέ τή μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς τό ὂρος Θαβώρ.
"Μεταμορφώθης ἐν τῷ ὂρει, Χριστέ ὁ Θεός,
δείξας τοῖς μαθηταῖς Σου τήν Δόξαν Σου καθώς ἠδύναντο,
λάμψον καί ἠμίν τοῖς ἁμαρτωλοῖς τό φῶς Σου τό ἀοίδιον..."
Εῑναι ἡμέρα με μεγάλη συμμετοχή στόν ἐκκλησιασμό καί στή θεία Κοινωνία, ἀλλά εἷναι και ἠμέρα "ἑἰς μετάληψιν σταφυλῆς". Οἱ ἀμπελουργοί προσφέρουν σήμερα τόν "νέον καρπόν τῆς ἀμπέλου" γιά νά εὐλογηθεῖ κι ἒτσι να ξεκινήσει ἡ κατανάλωσή του.
Πρίν τἰς 6 Αὐγούστου, τά παλιά χρόνια, δέν ἒτρωγαν σταφύλια, ἒπρεπε νά διαβαστοῦν πρῶτα.
"Εὐλόγησον, Κύριε, τόν καρπόν τοῦτον τῆς ἀμπέλου τόν νέον, ὂν διά τῆς τοῦ ἀέρος εὐκρασίας καί τῶν σταγόνων τῆς βροχῆς καί τῶν καιρῶν γαλήνης εἰς ταύτην τήν