Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

8921 - Ιερομόναχος Νικόδημος Καυσοκαλυβίτης (1880-24 Αυγούστου 1936)


[…] Κατά τον παπα-Μάξιμο τον Καυσοκαλυβίτη: «Επροχώρησε ανδρείως τον δρόμο της αφιερωμένης ζωής. Κάθε σαρκική κλίση και επιθυμία εσφάγη στον βωμό του πνεύματος».
Οδηγήθηκαν τα βήματά του στην έρημο των Καυσοκαλυβίων, στην αγιοτόκο σκήτη με τα λαμπρά πρότυπά της. Κοντά στις αρετές, θαυμαστά ήσαν και τα έργα της μεγάλης υπομονής του, τα εξαιρετικά και πολυσύνθετα ξυλόγλυπτα, τα οποία μαζί με τον Γέροντά του και τον παραδελφό του μοναχό Αρσένιο τεχνούργησαν υπογράφοντας: «Έργον Συνοδείας Νικοδημαίων». […] Περισσότερα

8920 - Μοναχός Βησσαρίων Διονυσιάτης (1878 - 24 Αυγούστου 1952)

[…] Ευρισκόμενος στα μετόχια της μονής προαισθάνθηκε να πλησιάζει το τέλος του. Αποχαιρέτησε φίλους και γνωστούς κι επέστρεψε στη μονή για να πεθάνει. Με χαρά έφθασε στη μονή. Ευχαριστούσε θερμά τον Τίμιο Πρόδρομο που τον συνέδραμε και σε αυτή του την επιθυμία, να τελειώσει δηλαδή τον βίο του στη μονή της μετάνοιας του. Μετά την επιστροφή του έμεινε επί διήμερο, αφού αποχαιρέτησε όλους τους πατέρες και συγχωρέθηκε μαζί τους. Ήταν γενναίος, αληθινός, τίμιος, φιλότιμος και ατόφιος. Στα μετόχια κάποτε προκαλούσε άφοβα τους Τούρκους να τον σκοτώσουν, για να συμπεριληφθεί στους μάρτυρες της πίστεως. Απέβη όμως ένας καθημερινός μάρτυρας της συνειδήσεως.[…] Περισσότερα

8919 - Φωτογραφίες από την εφετινή ανάβαση, για τον εορτασμό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (6/19 Αυγούστου), στην κορυφή του Άθωνα

« ... Η κορυφή και ο ναΐσκος του Άθωνος εξαρτώνται από της Μονής Λαύρας ως ιδιοκτησία της αναφαίρετος, ήτις αποστέλλει κατ' έτος την ημέραν της εορτής εφημέριο μετά διακόνου και ψάλτου προς επιτέλεσι της αγρυπνίας, τους οποίους συνοδεύουν και οι ευάριθμοι εκείνοι προσκυνηταί, οίτινες αψηφούντες τον κίνδυνον του κεραυνού αναβαίνουσι να εορτάσουν την Μεταμόρφωσιν υψηλά εκεί, οι μεν εξ απλής περιεργείας οδοιπόρω, οι δε εξ ευλαβείας, αββάδες ενάρετοι, ποθούντες να ψαύσωσι σχεδόν, εκεί επάνω, την υπέρφωτον του Θαβωρίου δόξαν...
- Και όσοι δεν αναίβουν, μετανοούν, μου έλεγεν ένα γεροντάκι εις τας Καρυάς, ολίγας ημέρας προ της εορτής, και όσοι αναίβουν, πάλιν μετανοούν. Οι μεν διότι δεν ησθάνθησαν την απόλαυσιν του αρρήτου θεάματος, οι δε διότι την έχασαν τόσον αγλήγορα.»
Αλέξανδρος Μωραϊτίδης,
«Υπεράνω των Νεφελών», Αφιέρωμα στο Άγιον Όρος, 

Νέα Εστία, τ. 74, Χριστούγεννα 1963

8918 - Αφιέρωμα στο μακάριο Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή

Με το να παραμένει κανείς σε έναν χώρο, όπου υπάρχουν σπάνια πολύτιμα αρώματα ένα πράγμα θα συμβεί. Θα ευωδιάζουν τα ρούχα του και ο ίδιος ολόκληρος από την ευωδία των σπανίων αρωμάτων που υπάρχουν στο χώρο εκείνο. Κάτι ανάλογο συμβαίνει, όταν παραμένει η διάνοιά μας και η όλη ενασχόλησή μας σε βίους και κατορθώματα οσίων ανδρών. Εγώ ο ταλαίπωρος ομολογώ, πως δεν έχω κατορθώσει ούτε στο ελάχιστο να βρίσκεται η σκέψη μου στη ζωή των Οσίων, διότι εκ νεότητός μου η διάνοιά μου έγκειται στα πονηρά.
Ωστόσο όμως, αποφάσισα και πήρα την τόλμη να ασχοληθώ και να γράψω λίγα ψελλίσματα για έναν μεγάλο Όσιο του εικοστού αιώνα. Και λέω μεγάλο, διότι εκτός από τα μεγάλα τα της Πίστεως κατορθώματα που εποίησε, είναι μάλλον και ένας αδικημένος Άγιος της εποχής μας. Και αυτή η αδικία του προσθέτει επιπλέον μεγαλοσύνη. Φυσικά, ο λόγος μου είναι για τον περίφημο Όσιο Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή.
Μοναχός Αρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους

8917 - Ιστορικό της ανακήρυξης του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού «ως Προστάτου της Δασικής Υπηρεσίας της Ελλάδας και των υπαλλήλων αυτής»


του ΙΩΑΝΝΗ ΚΕΚΕΡΗ (*)
Κατά την πολύχρονη θητεία μου στη Δασική Υπηρεσία, από το 1973 σε συζητήσεις μεταξύ των υπαλλήλων και εργαζομένων της Δασικής Υπηρε­σίας εκφράζονταν άλλοτε ως επιθυμία, άλλοτε ως παράπονο, αλλά και ως ευχή και προσευχή συνάμα, πως πρέπει η Δασική Υπηρεσία και οι υπάλληλοι της να αποκτήσουν προστάτη Άγιο, όπως έχουν τόσα Επαγγέλματα, Κλάδοι και Υπηρεσίες.

8916 - Αγίου Κοσμά Αιτωλού «Η Βασίλισσα του Ουρανού και της Γης»


«Βα­σί­λισ­σα τοῦ οὐ­ρα­νοῦ καί τῆς γῆς». Αὐ­τή τήν εὐ­λα­βι­κή ἔκ­φρα­ση ἀ­φι­ε­ρώ­νει ὁ Πα­τρο­κο­σμᾶς στήν Ὑ­πε­ρα­γί­α Θε­ο­τό­κο.
Ὅ­λοι οἱ Ἅ­γι­οι εἶ­ναι «Θε­ο­το­κό­φι­λοι» καί κή­ρυ­κες τῆς Θε­ο­τό­κου.
Ὁ Ἅ­γι­ος Κο­σμᾶς ἐ­πει­δή προ­έρ­χε­ται ἀ­πό τό «Πε­ρι­βό­λι τῆς Πα­να­γί­ας», ἀ­πό τό Ἅ­γι­ον Ὅ­ρος ἔ­χει ἕ­να λό­γο πα­ρα­πά­νω, νά προ­βάλ­λει μέ σε­βα­σμό  τήν Θε­ο­τό­κο καί τά θαύ­μα­τά της.

α΄ Ἡ εὐ­λά­βει­α στήν Πα­να­γί­α 
Ὡς «Θε­ο­το­κό­φι­λος» ὁ Ἅ­γι­ος προ­σπα­θεῖ νά καλ­λι­ερ­γή­σει στίς ψυ­χές τῶν χρι­στι­α­νῶν τήν εὐ­λά­βει­α πρός τήν Ὑ­πε­ρα­γί­α Θε­ο­τό­κο.

8915 - Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και τα γράμματα

Παπαδόπουλος Σπυρίδων (Θεολόγος)
Σὲ μιὰ ἐπιστολή του πρὸς τοὺς κατοίκους τῆς Χειμάρρας ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἔγραφε:
«Εὐγενέστατοι ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, οἱ κατοικοῦντες τὴν χώραν Χειμάρραν, ἀσπάζομαι καὶ παρακαλῶ τὸν Ἅγιον Θεὸν διὰ τὴν ψυχικὴν καὶ σωματικήν σας ὑγείαν.
Ἐγώ, ἀδελφοί μου, ὡς δοῦλος ἀνάξιος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν περιερχόμενος καὶ διδάσκων τοὺς χριστιανοὺς τὸ κατὰ δύναμιν μὲ ἄδειαν τῶν κατὰ τόπους ἀρχιερέων, ἦλθαν καὶ ἐδῶ εἰς τὴν χώραν σας καὶ βλέπων ὅτι δὲν ἔχετε σχολεῖον νὰ διαβάζουν τὰ παιδιὰ σας χωρὶς πληρωμὴν ἐπαρακίνησα τοὺς χριστιανοὺς καὶ ἔδωκαν τὸ κατὰ δύναμιν καὶ προαίρεσιν διὰ τὸ σχολεῖον σας. Πρέπει ἡ εὐγενία σας πάντες νὰ βοηθᾶτε πάντοτε τὸ σχολεῖον σας ἐξ ἰδίων πόρων ἤ κοινῶς ἀπὸ τὴν χώραν ἤ καὶ ἀπὸ βακούφια (ἐκκλησιαστικὰ κτήματα), διὰ νὰ λάβετε παρὰ Θεοῦ τὸν μισθὸν καὶ τιμὴν παρὰ τῶν ἀνθρώπων». (1)

8914 - Ιερομάρτυς Κοσμάς ο Αιτωλός (†1779)Αγιορείτης Άγιος
Μνήμη 24 Αυγούστου


Σχετικά:

8913 - Όσιος Αριστοκλής ο Αθωνίτης (†1918)Αγιορείτης Άγιος
Μνήμη 24 Αυγούστου