Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

7964 - Ο Μοναχός Γεώργιος ο Βατοπαιδινός ο μονοχίτων

κελλιώτης Βατοπαιδινός (γεν. 1921)
(Σχέδιο: Ράλλης Κοψίδης, 1957)
Εἰς τὸ ὑπαίθριον ὑπόστεγον τῆς Μονῆς, ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν ἐμφανίζεται ὁ πλέον εὐσυμπάθητος Βατοπεδινὸς μοναχός, ὁ ὀνομαστὸς Γεώργιος, ὅστις φορεῖ σκοῦφον μάλλινον, ἐπιχρισμένον ἐκ τοῦ πολυχρονίου ἱδρῶτος. Εἶναι δὲ ἐπίσης ὁ μοναχὸς Γεώργιος μονοχίτων καί, κατὰ τὰς κνήμας τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ἔχει περισφίξει ὀγκώδη περιτυλίγματα, τὸ δὲ σῶμα αὐτοῦ ἔχει κεκαλυμμένον μὲ πτερωτόν τινα ἐπενδυτήν. Ὁ ἀδελφὸς Γεώργιος εἶναι μόλις 35 ἐτῶν, κατάγεται ἀπὸ τὴν Συκιᾶν τῆς δευτέρας χερσονήσου τῆς Χαλκιδικῆς. Ὁ αὐτὸς σιτίζεται, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, τὸ μὲν θέρος διὰ σύκων καὶ ἄλλων νωπῶν καρπῶν, τὸν δὲ χειμῶνα διὰ καστάνων. Οἱ ὄνυχες τῶν χειρῶν αὐτοῦ εἶναι ἀρκετοῦ μήκους, εὐκόλως δὲ οὗτος τρώει τὰ πρώϊμα κάρυα, δι’ ὧν αἱ χεῖρες αὐτοῦ γίνονται ὁλομέλαναι. Ὁσάκις πάλιν τρώει τὰ σῦκα, καταῤῥέει ἡ γλυκάζουσα οὐσία τῶν σύκων ἐπὶ τῆς σιαγόνος αὐτοῦ· ὅθεν αἱ τρίχες τῆς γενειάδος αὐτοῦ συγκολλῶνται πρὸς ἀλλήλας, οὕτως ὥστε ἡ γενειὰς αὐτοῦ καθίσταται ἐπὶ μᾶλλον καὶ μᾶλλον σγουρὰ καὶ περιπεπλεγμένη, δεδομένου ἄλλωστε ὅτι οὗτος, ὁ Ἀββᾶς Γεώργιος, οὐδέποτε λούεται. Λαμβάνει δὲ καὶ ἐκ τοῦ μοναστηριακοῦ ταμείου κατ’ ἔτος δραχμὰς 200, ἅτινας οὐκ ἔχει ποῦ καὶ πῶς νὰ μεταχειρισθῆ.
Παρὰ ταῦτα ὁ ἀδελφὸς Γεώργιος τυγχάνει γνώστης βαθὺς τῶν κανόνων τῆς μοναχικῆς πολιτείας καί, ὅταν ἐρωτήσεις αὐτὸν τίνα θεμέλια ὀφείλει νὰ ἔχει ὁ καλὸς μοναχός, εὐθέως σοὶ ἀπαντᾶ:
-Δύο τινά, πρῶτον ὑποταγὴν καὶ συνάμα ταπείνωσιν.
Ὁσάκις δὲ πάλιν ἐρωτῶσιν αὐτὸν διατί ἐνδύεται μὲ τὰ ῥάκη αὐτά, οὗτος ἀπαντᾶ καὶ λέει:

7963 - Βίος και πολιτεία του θεοφόρου πατρός ημών οσίου Αθανασίου του εν τω Άθω

(1885-1980)
(Φωτ.: Άγγελος Σεραϊδάρης, 1935)
Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης
Παύλος μον. Λαυρεώτης,
Βίος και πολιτεία του θεοφόρου πατρός ημών οσίου Αθανασίου του εν τω Άθω
Πηγή Αγιορειτική Βιβλιοθήκη: http://athoslibrary.blogspot.gr

7962 - Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ: Βίος του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου σε ηχητική απόδοση (μέρος 20ό)

Βίος του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου μέρος 20ό. 

Ανάγνωση από το ομώνυμο βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου Σαχάρωφ, εκδ. Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ Αγγλίας.
Η ηχογράφηση έγινε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Διαβάζει η κυρία Όλγα Κοκκίνου. Περισσότερα 
      
Προηγούμενα:

7961 - Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο Κουλακιώτης (†1776)


Αγιορείτης Άγιος
Μνήμη 15 Φεβρουαρίου