Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

6841 - Ο Άγιος Παύλος και η μονή ΞηροποτάμουΓουναρίδης Πάρις,
Ο Άγιος Παύλος και η μονή Ξηροποτάμου
Αθήνα 1989

Πηγή: Αγιορειτική Βιβλιοθήκη

6840 - Δωρόθεος Ευελπίδης, μητροπολίτης Κορυτσάς (1825-1879)

Το 1852, μετά τον Βαρθολομαίο και τον Μελισσουργό, σχολάρχης της Αθωνιάδας διορίστηκε ο Δωρόθεος (Δημήτριος) Ευελπίδης με συνδιδάσκαλο τον Αμβρόσιο Παντοκρατορινό.
Ο Δημήτριος καταγόταν από το Ρήσιο[1] (Αρετσού) του Αστακηνού κόλπου. Γνωρίστηκε με τον Παΐσιο Καλλιδάχο τον Βατοπαιδινό[2], όταν ο Παΐσιος ήταν διδάσκαλος στην πατρίδα του Δημητρίου. Ο Παΐσιος διέκρινε τα ιδιαίτερα χαρίσματα του νεαρού Δημητρίου, τον πήρε κοντά του και «οια αναγεννών επί χρησταίς ελπίσιν επωνόμασεν Ευελπίδην»[3], όπως αναφέρει ο ίδιος.
Το 1846 τον έστειλε να σπουδάσει στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Μετά τις σπουδές του ο Δημήτριος ήλθε στην Ι. Μ. Βατοπαιδίου κοντά στον προστάτη του και πλέον Γέροντά του και εντάχθηκε στους δοκίμους της Μονής.
Ενώ ήταν ακόμη δόκιμος μοναχός διορίστηκε Σχολάρχης της Αθωνιάδας. Στην Αθωνιάδα δίδαξε τρία μόνο έτη. Τα δύο πρώτα με τον διδάσκαλο Αμβρόσιο και το τρίτο, 1854-55, μόνος του[4].

6839 - Οι τέσσερις στόχοι του Γέροντα Θεοφύλακτου

Ως η διψώσα έλαφος δέχεται το δροσερόν ύδωρ των πηγών, έτσι και η αγνή ψυχή του νεαρού Θεοφύλακτου εδέχετο και εδροσίζετο με τας θείας και αγίας νουθεσίας των πεφωτισμένων τούτων Γεροντων. Έτσι και ως δεκτικός εκ φύσεως των χαρισμάτων του Πνεύματος, δεν ήργησε ούτε εδυσκολεύθη να αφομοίωση τάς νουθεσίας των διακεκριμένων διδασκάλων του, και να βιώση τάς πράξεις και την ζωήν των.
Αμέσως ήρχισεν όλας αυτάς να εφαρμόζη αυτός πρώτος εις την ζωήν του, με αποτέλεσμα να ενοικήση η Χάρις του Κυρίου εις την καρδίαν του και να γίνη πνευματικόν φως διά πολλάς ψυχάς. 
Ώς πρώτον μέσον διά την επιτυχίαν του εθεώρησεν αναγκαίαν την καλλιέργειαν της προς τον Χριστον πίστεως, με σκοπόν να κατορθώση και τα υπόλοιπα, επειδή «πάντα δυνατά τω πιστεύοντι». Επίστευε άνευ επιφυλάξεων και συμβιβασμών, διά να ημπορέση ν’ ανυψώση τον νουν του εις τον Θεόν. Διά τούτο και εις τους διαδοχικως χρηματίσαντας Πνευματικούς του Πατέρας ενεπιστεύθη ανεπιφυλάκτως όλην την ζωήν του, πιστεύων έτσι ότι παραδίδεται και υπηρετεί τον Χριστόν.

6838 - Γέρων Θεοφύλακτος Νεασκητιώτης

...Μετά τα Καρούλια επισκέφθηκα το σπήλαιο της Αγίας Τριάδος, πλησίον της Ιεράς Μονής του Αγίου Παύλου. Ακολούθησα και εδώ τα βήματα του Γέροντος, ο οποίος από το Ρωσικό Μοναστήρι πήγε για επτά περίπου χρόνια στα Καρούλια και στην συνέχεια για τρία χρόνια στο σπήλαιο της Αγίας Τριάδος.
Το σπήλαιο αυτό φαίνεται και από την θάλασσα, στο ενδιάμεσο μεταξύ της Μονής του Αγίου Παύλου και της Νέας Σκήτης, όταν ταξιδεύη κανείς με καραβάκι. Ανέβηκα εκεί από ένα δύσβατο και κλειστό μονοπάτι, σχεδόν από τον αρσανά της Μονής  του Αγίου Παύλου.
Στην Νέα Σκήτη συνάντησα τον Γερο-Θεοφύλακτο, έναν ευλαβέστατο μοναχό, φορέα της ησυχαστικής παραδόσεως, ο οποίος ήταν υποτακτικός του περίφημου Αρχιμ. Ιωακείμ Σπετσιέρη, ο οποίος έζησε στην Νέα Σκήτη στο τέλος της ζωής του, έγραψε ως άλλος αββάς Ζωσιμάς το βιβλίο για την ερημίτισσα Φωτεινή  και εξέδωσε τα ασκητικά έργα του αγίου Ισαάκ του Σύρου.