Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

6020 - Ο Αυστραλίας Στυλιανός για τον Άγιο Παΐσιο τον ΑγιορείτηΤου Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου  
Στις 3 Φεβρουαρίου συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από την ανάρρηση στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο της Αυστραλίας του Σεβ. Στυλιανού (Χαρκιανάκη). Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέλεξε τον μέχρι τότε τιτουλάριο Μητροπολίτη Μιλητουπόλεως, Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας. 
Δύο χρόνια μετά την ανάληψη της πηδαλιουχίας του σκάφους της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας της Αυστραλίας, δηλ. το 1977, ο Σεβ. Στυλιανός προσκάλεσε στην Αυστραλία τον Γέροντα Παϊσιο, τον προ μηνός ανακηρυχθέντα Άγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.  

6019 - Μοναχός Γεώργιος Βίτκοβιτς (1920-1972). Ένας λαμπρός κρίκος στή χρυσή αλυσίδα των Αγιορειτών Πατέρων  Ἡ πο­ρεία πρός τή θέ­ωση, ἡ καλ­λι­έρ­γεια τῆς ὀρ­θό­δο­ξης πνευ­μα­τι­κό­τη­τας καί ἡ δι᾿ ἀ­γώ­νων κα­τά­κτησή της, ἀ­πο­τέ­λεσε καί ἐ­ξα­κο­λου­θεῖ, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, νά ἀ­πο­τε­λεῖ τό ἰ­σχυ­ρό­τερο ἔ­ρει­σμα τῆς ζωῆς στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος. Στή χώρα αὐτή τῆς με­τα­νοίας καί τό ἐργαστήριο τῆς ἁ­γι­ό­τη­τας, ὁ­δη­γή­θη­καν κατά τήν ὑ­περ­χι­λι­ετῆ φω­τεινή δι­α­δρομή τῶν αἰ­ώ­νων σέ ὁ­δούς σω­τη­ρίας, δυ­σα­ρί­θμη­τοι ἅ­γιοι, «φί­λοι» δη­λαδή, τοῦ Θεοῦ, πού κα­τα­λάμ­πουν μέ τίς γλυ­κύ­τα­τες ἀ­κτῖ­νες τοῦ βίου καί τῶν θαυ­μά­των τους τό πλή­ρωμα τοῦ πι­στοῦ λαοῦ.
.......Κατά τήν ὀρ­θό­δοξη πα­ρά­δοση οἱ πε­ρισ­σό­τερο ἁρ­μό­διοι νά μι­λοῦν γιά τούς ἁ­γί­ους καί τήν ἁ­γι­ό­τητα εἶ­ναι οἱ ἴ­διοι οἱ Ἅ­γιοι. Αὐ­τοί μπο­ροῦν νά ἐν­νο­ή­σουν καί νά ἑρ­μη­νεύ­σουν σω­στά, ὑπό τό φῶς τῆς ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κῆς τους ἐμ­πει­ρίας, τά ἔργα καί τά δι­δά­γματα τῶν ἱ­ε­ρῶν ἐ­κεί­νων προ­σώ­πων πού εἶ­χαν ἕ­να κυ­ρίως σκοπό, τόν ὁ­ποῖο καί πέ­τυ­χαν, νά εὐ­α­ρε­στή­σουν τόν Κύ­ριο καί νά ἑ­νω­θοῦν μ᾿ Αὐ­τόν.

6018 - Φωτογραφίες από την καθημερινή ζωή στο Άγιο Όρος

Δείτε πολλές όμορφες φωτογραφίες εδώ: http://asceticexperience.com/flexible-4-columns/

6017 - Οι νέοι θησαυροί του Αγίου Ορους

ΜΑΡΙΑ ΡΙΤΖΑΛΕΟΥ
Αγιογραφίες, προσωπογραφίες και σκηνές από την καθημερινή ζωή των μοναχών, φιλοτεχνημένα και από τους ίδιους, παρουσιάζονται στη Θεσσαλονίκη.
Ο μοναχός Λουκάς Ξενοφωντινός βγαίνει σπάνια από τη Μονή Ξενοφώντος του Αγίου Ορους. Είναι από τους επικεφαλής του αγιογραφικού εργαστηρίου της μονής και έχει να επιδείξει ένα εξαιρετικό έργο τόσο εντός του Αγίου Ορους όσο και εκτός.