Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

5760 - ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ: Σοβαρόν ολίσθημα που στρέφεται κατά της Εκκλησίας, η επιχειρούμενη προσπάθεια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2/8β/2950
ΚΑΡΥΑΙ ΤΗι: 9η/22α Δεκεμβρίου 2014

Ελλογιμώτατον
κ. Μιλτιάδην Κωνσταντίνου
Κοσμήτορα Θεολογικής Σχολής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Εις Θεσσαλονίκην
Ελλογιμώτατε κύριε Κοσμήτορ,
Εκφράζομεν εν πρώτοις τας εορτίους ευχάς και προρρήσεις προς την Υμετέραν Ελλογιμότητα διά τας επί θύραις αγίας εορτάς του Δωδεκαημέρου ως και της πρώτης του νέου ενιαυτού, υπέρ της άνωθεν ενισχύσεως και φωτισμού παρά της Υπεραγίας Θεοτόκου εις το πολυεύθυνον και σημαντικόν έργον το οποίον επιτελείτε.
Η καθ' ημάς Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους, ενωτιζομένη την αγωνίαν πολλών μελών της Εκκλησίας ημών διά την πορείαν των θεολογικών σπουδών, ενόψει και της αποφάσεως διά την ίδρυσιν κατευθύνσεως ισλαμικών σπουδών εις το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., διά του παρόντος ιεροκοινοσφραγίστου ημών γράμματος μεταφέρει οφειλετικώς προς την Υμετέρα Ελλογιμότητα την έκπληξιν και εν ταυτώ την λύπην Αυτής, θεωρούσα την ως άνω απόφασιν ως παρέκκλισιν εκ του σκοπού τον οποίον ετάχθη να υπηρετή η Ορθόδοξος Θεολογία. Διά την Ορθόδοξον διδασκαλίαν, ως γνωστόν, η Θεολογία είναι πρωτίστως βιωματικόν γεγονός, είναι προσευχή και κοινωνία μετά του ζώντος Θεού. Αλλά και η ίδρυσις και λειτουργία των Θεολογικών Σχολών εις το πλαίσιον της Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως προσφέρει την απαραίτητον επιστημονικήν γνώσιν γνώσιν διά την διαπαιδαγώγησιν προς τον οδόν της Αληθείας.
Εις το ως άνω πλαίσιον λειτουργούσα η Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης, κατά τα 70 χρόνια ιστορίας αυτής, ανέδειξε την Πατερικήν και Χριστοκεντρικήν διάστασιν της Ορθοδόξου Θεολογίας, καθόσον εδίδαξαν εις αυτήν σπουδαίοι καθηγηταί, προσήλκυσε δε ικανόν αριθμόν νέων φοιτητών εκ της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Πλήθος θεολόγων, κληρικών και λαικών, πατριαρχών, ιεραρχών, μοναχών και μοναζουσών, ως και πολλών μοναχών του Αγιωνύμου ημών Τόπου τυγχάνουν τρόφιμοι αυτής, κατά κοινήν δε ομολογίαν η Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης προσέφερε κατά το διάστημα λειτουργίας αυτής πολυτίμους υπηρεσίας εις την Εκκλησίαν, εκτεινομένας πολύ πέραν των ορίων του ελλαδικού χώρου.
Διά τούτο και οφειλετικώς κρούομεν τον κώδωνα του κινδύνου, εν πνεύματι αγάπης και ευθύνης έναντι της ιστορίας ημών και των επερχομένων γενεών, καθόσον η επιχειρουμένη προσπάθεια, σαφώς παρεκκλίνουσα εκ της πατερικής διδασκαλίας, αποτελεί σοβαρόν ολίσθημα, το οποίον, δυστυχώς, φοβούμεθα ότι θα οδηγήση εις επικινδύνους ατραπούς, στρέφεται δε εν τέλει κατά της επιστήμης της Θεολογίας και κατ' αυτής της Εκκλησίας.
Ταύτα οφειλετικώς γνωρίζοντες Υμίν, ευελπιστούμεν εις την συμβολήν Σας προς εξομάλυνσιν της δημιουργηθείσης, ως μη ώφειλε καταστάσεως, διά την συνέχισιν και ευόδωσιν της σημαντικής αποστολής, την οποίαν έχει να επιτελέση η Θεολογική Σχολή, εις το πλαίσιον της Ορθοδόξου Παραδόσεως και της καλλιεργείας της Πατερικής Θεολογίας.
Επί δε τούτοις, πεποιθότες ότι η γειτνίασις της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης μετά του Αγιωνύμου Όρους είναι όχι μόνον γεωγραφική αλλά κυρίως ουσιαστική, ως άλλωστε τούτο καταφαίνεται και εκ της πολυχρονίου συνεργασίας και συμμετοχής Υμών εις το Διοικητικόν Συμβούλιον του Κέντρου Διαχειρίσεως Αγιορειτικής Κληρονομίας, ευχόμεθα την σκέπην και προστασίαν της Υπεραγίας Θεοτόκου εις την πολυεύθυνον αποστολή σας,
και διατελούμεν μετ' εξόχου τιμής
Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντπρόσωποι και Προιστάμενοι
των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω.

Κοιν.
κ. Ανδρέαν Λοβέρδον, Υπουργόν Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Πρύτανην Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκην
καθ. κ. Χρυσόστομον Σταμούλην, Πρόεδρον Τμήματος Θεολογίας
καθ. κ. Θεόδωρον Γιάγκου, Πρόεδρον Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

5759 - Συμβολή στην ιστορία των Αγιορειτικών Μετοχίων των Βορείων Σποράδων


Η ΕΙΣΟΔΟΣ
ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ
ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΣΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ

Λγοντας Μετχιο στν κκλησιαστικ - μοναστικ πραγματικτητα ννοομε "κτμα μοναστηριακν ποκεμενον ες τινα μονν κειμνην μακρν τοτου. Μετχιον πσης καλεται κα ντς το κτματος πρχων νας". Χρησιμεει δ, ς "τπος ναπαύσεως τν ξερχομνων μοναχν μ τμια λιψανα κα ερς θαυματουργς εκνες κα προβολ τν μονν τους". Παρλληλα τ μετχιο λειτουργε κα ς πηγ π᾿ που λαμβνεται μρος το νθρωπνου δυναμικο, μ τ ποο πανδρνεται μον. Το μετοχου πντοτε προσταται καλομενος στ μοναστικ γλσσα «μετοχιρης».
Στ νησι τν Βορείων Σποράδων, τ ποα ς γνωστν γειτνιάζουν μ τ γιον ρος δημιουργήθηκε νας ριθμς, διόλου εκαταφρόνητος, μετοχίων, τ ποία συνέβαλαν στν ρθόδοξο πνευματικ πρόοδο τν νησιωτν.
Τ μεγαλύτερο προνόμιο σον φορ τν ριθμ μετοχίων στν χρο του τν χει νσος Σκόπελος, πρωτεύουσα παλαιότερα τς παρχίας τν Βορείων Σποράδων, δηλ. τν νησιν Σκιάθος, Σκόπελος κα λόννησος Λιαδρόμια, λλ κα μέχρι τ 1842 δρα τς πισκοπς Σκιάθου κα Σκοπέλου.
Σκόπελος, λοιπόν, εχε μέχρι τς ρχς το 20ου α. ξι γιορειτικ Μετόχια. Δηλαδή, τρία τς Μ. Λαύρας, κι π να τν Μονν Διονυσίου, Ξενοφντος κα Ξηροποτάμου. Σήμερα μόνο τρία Μετόχια φίστανται στ νησί. να τς Ξενοφντος κα δύο τς Μ. Λαύρας.

5758 - Ακολουθία του Αγίου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ, τυπωθείσα το 1740


ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου

Φυλάσσεται στο Ιερό Χιλιανδαρινό Κελλί
Γέννησης της Θεοτόκου, Μαρουδά5757 - Ποτέ δεν τονίζουμε σε κάποιον την αδυναμία του. Αιμιλιανός ΣιμωνοπετρίτηςΣέ στέλνει Γέροντάς σου σέ κάποιους πισκέπτες καί σο ξεφεύγει μιά κουβέντα. ργότερα σο λέγει νας δελφός σου:
«Πς σο ξέφυγε ατή κουβέντα; λλά τέτοιος εσαι πάντα».
Καλύτερα νά φς τήν γλώσσα σου, παρά νά το μιλήσεις τσι. Οδέποτε προσβάλλομε λυπομε νθρωπο, οδέποτε τόν κάνομε νά νοιώση στερημένος, λαττωμένος, νά νοιώση κατωτερότητα, διότι το σκοτώνομε τήν ψυχή. Ατός νθρωπος θά τραυματισθ καί δέν θά μπορ νά πιτύχη στήν ζωή του.
ναθέτεις σέ κάποιον νά ψάλη, καί κενος κάνει λάθος τόν χο, καί τότε το λες: «Πάλι πρες στραβά τό τροπάριο».
Κάθε φορά πού θά πηγαίνη νά ψάλη, θά τό θυμται καί θά λέη: Πρέπει νά προσέξω μήν τό πάρω στραβά. Καί θά τό παίρνη πάλι στραβά. Ποιός θά φταίη; Ατός πού το κανε τήν παρατήρησι.

5756 - Φωτογραφίες από την Πανήγυρη του Ιερού Ιβηριτικού Κελλίου Αγίας Άννης

Στην ολονύκτιο αγρυπνία προέστη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμορίου και Ηγούμενος της Ι. Μονής Βλατάδων κ. Νικηφόρος.
Παρέστησε και ο Καθηγούμενος της Κυριάρχου Μονής Ιβήρων κ. Ναθαναήλ και προσήλθαν πολλοί Μοναχοί και λαϊκοί.
Κατά την αγρυπνία έψαλλαν μελωδικότατα ο Μοναχός Δαμασκηνός με την συνοδεία του από τη Ν.Σκήτη, ο Μοναχός Νεκτάριος από το Ι.Κελλίον Μπουραζέρη και άλλοι πατέρες.

5755 - Παγκράτιος αρχιμανδρίτης Βατοπαιδινός


Παγκράτιος αρχιμανδρίτης Βατοπαιδινός (†1894)
Παγκράτιος αρχιμανδρίτης Βατοπαιδινός (†1894)
(Φωτογραφία: F.X. Zeitheim)


 

Φωτογραφίες:http://athosprosopography.blogspot.gr

5754 - Στο Άγιο Όρος, 19-22 Δεκεμβρίου 2014 (φωτογραφίες)


Την τελευταία προσκυνηματική επίσκεψη στο Άγιο Όρος, για το 2014, πραγματοποίησα το τετραήμερο 19-22 Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος αυτή τη φορά από τους δύο μεγαλύτερους εγγονούς μου.