Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

4067 - Χιλιάδες ανά την οικουμένην ήλλαξαν και εσώθησαν από το παράδειγμα του Οσίου Πορφυρίου


...Ἀδελφοί,
«Οὐ κατά φύσιν ἡμῖν ἡ ἀδικία, ἀλλά καί ἀλλότριόν τι» (Ἱεροῦ Χρυσοστόμου εἰς τόν Ζ΄ Ψαλμόν, P.G. 55, 101). Ἐν τούτῳ, ὁ προσφάτως ἁγιοκαταταχθείς ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης ἀποτελεῖ ἕν ἁπλοῦν, εὔγλωττον καί λαμπρόν παράδειγμα.
Ἕν ὑπόδειγμα διά τό ὁπόσον ἡ Ἐκκλησία, παρέχουσα τήν δυνατότητα τῆς ἐσωτερικῆς προσωπικῆς ἀνακαινίσεως, μεταβάλλει συγχρόνως τόν κόσμον. Εἷς ὀλιγογράμματος, ἁπλοῦς, ἀδύναμος ἄνθρωπος, ἕνας ταπεινός καί ἄσημος Ἁγιορείτης μέ τόσας ἀσθενείας, ἤσκησε μίαν τοιαύτην βαθεῖαν ἐπίδρασιν εἰς τήν ζωήν τόσον πολλῶν ἀνθρώπων. Ἐδόθη τόσον πολύ εἰς τόν Θεόν, καί τοιαύτη ἦτο ἡ ἐσωτερική ἀλλοίωσίς του, ὥστε χιλιάδες ἀνά τήν οἰκουμένην ἤλλαξαν καί ἐσώθησαν ἀπό τό παράδειγμά του.
Ἡ Ἁγιοκατάταξίς του ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἦτο μία ἐκ τῶν μεγαλυτέρων εὐλογιῶν τοῦ Θεοῦ κατά τό παριππεῦσαν ἔτος, διά τήν ὁποίαν ἐκ βαθέων Τόν δοξάζομεν μία πηγή εὐλογίας δι᾿ ἅπασαν τήν Ἐκκλησίαν ἀπό τήν Ἀμερικήν μέχρι τήν Ρωσσίαν καί ἀπό τό Φανάριον μέχρι τό Χόνγκ-Κόνγκ.

4066 - Σλαβονικό Μηνολόγιο των αρχών του 20ού αιώνα και στα ελληνικάΤο Ιερό Χιλιανδαρινό Κελλί Γέννησης της Θεοτόκου, Μαρουδά, προέβη στην έκδοση ενός σημαντικού Σλαβονικού Μηνολογίου, των αρχών του 20ού αιώνα, με ταυτόχρονη μετάφραση και έκδοσή του στα ελληνικά.