Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

940 - Το μεγαλείο της διάκρισης..παπάς Σάββας ο πνευματικός


Για να φθάση κάποιος στην Μικρά Αγία Άννα θα αποβιβασθή στο λιμάνι της Σκήτης της Αγίας Άννης και θ’ ακολουθήση ένα μικρό και ανηφορικό μονοπάτι. Το μονοπάτι αυτό στα χρόνια του παπα-Σάββα πατήθηκε πολύ. Την περίοδο μάλιστα των Τεσσαρακοστών μεταβαλλόταν σε ατέλειωτη ανθρώπινη αλυσίδα. Κάθε κρίκος κι’ ένας Χριστιανός που πήγαινε για πνευματικό λουτρό.
- Ατέλειωτο κορδόνι ο κόσμος, μας είπαν παλαιοί Αγιαννανίτες. Έτρεχε ο κόσμος ποτάμι. Μοναχοί, Ιερωμένοι, κοσμικοί, υπάλληλοι από τις Καρυές και την Δάφνη, από κάθε γωνιά του Αγίου Όρους, από τα πιο μακρινά Μοναστήρια, από την γειτονική Χαλκιδική, από παντού. Κάθε προσκυνητής του Όρους το θεωρούσε παράλειψη να μή περάση από το εξομολογητήριό του. Και που να τους προλάβη όλους! Ο Δικαίος (=ο μοναχός που διοικεί την Σκήτη) της Αγίας Άννης κάθε βράδυ φιλοξενούσε στο Κυριακό αυτούς που έπρεπε να περιμένουν την σειρά τους την επομένη ημέρα.
Άλλο εκπληκτικό φαινόμενο ήταν η έκφρασις του προσώπου αυτών που έβγαιναν από το εξομολογητήριό του.
Σ’ έκανε να δοκιμάζης έκπληξι πάνω στην έκπληξι. «Τί στο καλό; θα έλεγες. Μεταμορφώσεις συντελούνται εδώ μέσα»;
Κάτι σχετικό μας διηγήθηκαν οι Αγιαννανίτες Πατέρες οι λεγόμενοι Καρτσωναίοι. Τους επισκέφθηκε από τα Αρφαρά της Μεσσηνίας ο γέρων πατέρας τους. Σαν ήρθε η συζήτησις για Εξομολόγησι του συνέστησαν να επισκεφθή τον παπα-Σάββα, να κάνη γενική εξομολόγησι της ζωής του, να δροσισθή η ψυχή του με την χάρι του Θεού.
Έτσι και έγινε. Απέναντί του η σπάνια αυτή πνευματική κολυμβήθρα και να την περιφρονήση; Έφθασε ως εκεί. Παρέμεινε αρκετή ώρα στο εξομολογητήριο. Τελειώνοντας και βγαίνοντας απ’ εκεί σκιρτούσε από ευφροσύνη. Λάμψις ειρήνης είχε σκορπισθή στο πρόσωπό του και κάποια μυστική αλλοίωσι ένιωθε μέσα του. «οθνείαν αλλοίωσιν ευπρεπεστάτην», για να χρησιμοποιήσουμε την φράσι του υμνογράφου. Πήρε βαθειά ανάσα και ξεφώνησε:
- Α, παιδιά μου! Ξαλάφρωσα. Δεν πατάω στην γη.
Πετάω ολόκληρος. Όλος ο κόσμος μου φαίνεται αλλαγμένος. Δόξα νάχης, Χριστέ μου.
Κύριος οίδε, πόσοι παρόμοιοι στεναγμοί ανακουφίσεως, πόσα δάκρυα χαράς, πόσα δοξολογικά επιφωνήματα αντήχησαν στον περίβολο της Αγιορείτικης αυτής κολυμβήθρας του Σιλωάμ.
- Αγαπητέ Θεοφάνη, σκέπτομαι να κινήσω για τον Άθω. Ν’ αναπνεύσω λίγο άρωμα από το Περιβόλι της Παναγίας.
- Θα αισθανθώ μεγάλη χαρά, πάτερ Ιωακείμ, αν μπορούσα να σας συνοδεύσω.
- Και γιατί όχι; Αγαθοί οι δύο υπέρ τον ένα», όπως λέει και η Γραφή.
Αυτά κουβέντιαζε το 1896 στην Αθήνα ο Αρχιμανδρίτης π. Ιωακείμ Σπετσιέρης, εφημέριος στο Αγιοταφικό Μετόχι, με τον φίλο του Θεοφάνη Τρούγκα, εργοστασιάρχη.
Σύντομα κατέφθασαν ως ταπεινοί προσκυνηταί στο Αγιώνυμο Όρος. Το πρόγραμμά τους προέβλεπε απαραιτήτως επίσκεψι και στον άγιο Πνευματικό. Τον είχε απολαύσει πριν από επτά χρόνια ο π. Ιωακείμ στους Αγίους Τόπους και δεν εύρισκε εγκώμια για να τον εκθειάζη στον φίλο του. Και έτρεφε μέσα του την ελπίδα πως θα τον έπειθε τον κυρ-Θεοφάνη να πλησιάση στο πνευματικό λουτρό.
Όταν βρέθηκαν στην Μικρά Αγία Άννα, στην Καλύβη της Αναστάσεως, έμειναν έκπληκτοι -ο εργοστασιάρχης κυρίως- από τον κόσμο που αντίκρυσαν.
- Περιμένουν όλοι τους για Εξομολόγησι, παρετήρησε ο π. Ιωακείμ. Μεγάλος καθοδηγητής ψυχών ο παπα-Σάββας. Ποιμήν θεοφώτιστος. Και τρέχουν κοντά του τα πρόβατα του Χριστού ωσάν σε τόπο χλόης και αναψύξεως. Κι’ εγώ δεν βλέπω την ώρα που θα έρθη η σειρά μου, ν’ αποτοξινώσω τον ψυχικό μου οργανισμό από κάθε επιβλαβή και δηλητηριώδη ουσία. Η ατμόσφαιρα των Αθηνών πολύ έχει κουράσει το πνεύμα μου.
Όλα αυτά που έβλεπε και άκουγε ο κ. Θεοφάνης τον έσπρωχναν στην μεγάλη απόφασι. Να τακτοποιήση δηλαδή τόσους και τόσους εκκρεμείς λογαριασμούς με τον Θεόν, να ζητήση την συγγνώμη, να ειρηνεύση. Είχε χρόνια να πλησιάση σε Πνευματικό καθώς και να κοινωνήση και η συνείδησίς του επαναστατούσε για την τακτική του.
Βεβαίως ο πειρασμός του έφερνε αντίθετες σκέψεις και τον απέτρεπε από την σωτήρια απόφασι. Τελικά όμως εκάμφθη από την χάρι του Θεού, ενίκησε τους δισταγμούς του και προχώρησε άφοβα στο εξομολογητήριο. Πριν απ’ αυτόν είχε επισκεφθή τον Πνευματικό ο φίλος του π. Ιωακείμ.
Κάθησε πολύ ώρα ο κ. Θεοφάνης στο πνευματικό ιατρείο. Είχε πολλές πληγές να θεραπεύση. Αλλά τι του συνέβη; Ίσως να δοκίμασε στην ζωή του εκπλήξεις, αλλά την φορά αυτή κινδύνευσε να χάση το μυαλό του. Θαμπώθηκε, έμεινε εμβρόντητος. «Θεέ μου, έλεγε, πού βρίσκομαι; Τί ακούω; Μήπως με γελούν τ’ αυτιά μου; Τί μυστήρια είναι αυτά»!
«Εξωμολογήθην πρώτος εγώ, έγραφε αργότερα ο π. Ιωακείμ, είτα ο φίλος μου Θεοφάνης… Έμεινε παρά τω πνευματικώ Σάββα επί πολύ. Ότε δε εξήλθε και ελάβομεν την οδόν διά τα Κατουνάκια, μοι έλεγεν ο φίλος Θεοφάνης:
- Τί άνθρωπος είναι ο πνευματικός Σάββας; Μη είναι άγγελος;
Είπον αυτώ:
- Τι συνέβη; 
»- Ιδού, λέγει μοι, κατά την εξομολόγησιν είπε μοι, ό,τι έπραξα από εικοσαετίας και πλέον χωρίς να είπον εγώ εις αυτόν τίποτε. Μοί είπε πράξεις παλαιάς τας οποίας εγώ δεν ενθυμούμην πως άραγε εγνώριζε τι εγώ έπραξα!
»- Μη απορής, είπον αυτώ, φίλτατε Θεοφάνη. Ο πνευματικός Σάββας έχει προορατικόν.
»-Τι εννοείς προορατικόν;…»[1].
Ο π. Ιωακείμ του έλυσε τις απορίες.
Στην ψυχή του κυρ-Θεοφάνη συντελέσθηκε την ημέρα εκείνη σωστή κοσμογονία.
Αυτός ήταν ο παπα-Σάββας ο Πνευματικός!

Σημείωση:
1. Αρχ. Ιωακείμ Σπετσιέρη, Απομνημονεύματα, Α’, σ. 21-22.

πηγή: Αρχιμανδρίτου Χερουβείμ, Σύγχρονες Αγιορείτικες μορφές (6), Σάββας ο πνευματικός, Έκδοσις Η’, Ιερά Μονή Παρακλήτου Ωρωπός, Αττικής 1995


939 - Εκτίμηση της διατροφικής κατάστασης ορθόδοξων μοναχών του Αγίου Όρους και μοναζουσών στην Ελλάδα


Υπέρβαρες φαίνεται πως είναι οι μοναχές στην Ελλάδα σε σχέση με τους μοναχούς, που τα ποσοστά λίπους τους είναι χαμηλά.
Αυτό έδειξε έρευνα του τμήματος Διατροφής -Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ-Θ με θέμα «Εκτίμηση της διατροφικής κατάστασης ορθόδοξων μοναχών του Αγίου Όρους και μοναζουσών στην Ελλάδα» η οποία θα παρουσιαστεί στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.
Στην έρευνα των Α. Περσυνάκη , Σ. Σεφέρη, Μ. Γραμματικοπούλου, Δ. Σωτηριάδη και Μ. Χασαπίδου, συμμετείχαν 97 ενήλικοι μοναχοί που επιλέχτηκαν με τυχαία δειγματοληψία από μια μονή του Αγίου Όρους και 66 ενήλικες μοναχές από δύο γυναικεία μοναστήρια. Κανένας μοναχός και καμία μοναχή από το δείγμα αυτό δεν είχε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
Από την έρευνα προέκυψε ότι ο μέσος Δείκτης Μάζας Σώματος για τους μοναχούς ήταν 23,4±4,7 ενώ για τις μοναχές 26,0±4. Ο υψηλότερος Δείκτης Μάζας Σώματος στις μοναχές είχε θετική συσχέτιση με τη φυσική δραστηριότητα.
Από τους μοναχούς του Αγίου Όρους το 7,2% ήταν ελλειποβαρείς και το 67% φυσιολογικοί, το 18,6% υπέρβαροι και το 7,2% παχύσαρκοι. Στις μοναχές που μελετήθηκαν από δύο μοναστήρια το ποσοστό των ελλειποβαρών ήταν 1,5%, των φυσιολογικών 36,4%, των υπέρβαρων 42,4% και των παχύσαρκων 19,7%. Τα ποσοστό σωματικού λίπους στους μοναχούς ήταν 14,22±0,65 και στις γυναίκες 28,9±1,23.
Το σύνολο του δείγματος είχε πολύ χαμηλότερη ενεργειακή πρόσληψη τις νηστίσιμες μέρες (1.423 θερμίδες για τους άνδρες και 728,77 θερμίδες για τις γυναίκες) από αυτές που δεν νήστευαν (1871,56 και 1545,69 θερμίδες αντίστοιχα). Οι μοναχοί είχαν υψηλή πρόσληψη υδατανθράκων (60% της ενεργειακής πρόσληψης) ενώ οι μοναχές λίπους (48,8%).
Ελλείψεις παρατηρήθηκαν σε βιταμίνη D και ασβέστιο στους άνδρες και σε βιταμίνη D, ασβέστιο, Β12 και σίδηρο στις γυναίκες.

κλικ στη φωτογραφία

 

938 - Νηστίσιμα φαγητά με συνταγή Αγίου Όρους (9)


Βλίτα με κολοκυθάκια γιαχνί


κλικ στις φωτογραφίες


από το βιβλίο ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
του Μοναχού Επιφάνιου Μυλοποταμινού

Περισσότερες συνταγές:
http://agioritikesmnimes.blogspot.gr/2012/08/1647.html

937 - Ομιλία του μοναχού Επιφάνιου Μυλοποταμινού στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης.


Στη μοναστηριακή διατροφή αποδίδεται η μακροζωία των μοναχών οι οποίοι ζουν μέχρι και τα 95 έχοντας καλή ψυχική αλλά και σωματική κατάσταση. Μάλιστα η νηστεία των μοναχών φαίνεται ότι αποτελεί ασπίδα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.
«Η μοναστηριακή διατροφή δεν είναι μόνο αυτό που αποκαλούμε Μεσογειακή Δίαιτα. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι το ότι οι μοναχοί τρώνε ακόμη με τον παραδοσιακό τρόπο. Στους μοναχούς δεν υπάρχει πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό φαγητό.
Στο μοναστήρι υπάρχει η πρωινή και βραδινή τράπεζα. Δύο γεύματα την ημέρα, απλά και με κανονικά διαλείμματα.
Γεύματα που διαρκούν περίπου είκοσι λεπτά, χωρίς θορύβους και συζητήσεις» επισήμανε ο Αγιορείτης μοναχός Επιφάνιος Μυλοποταμινός σε ομιλία του στη χθεσινή Γιορτή Υγείας που διοργάνωσε η Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο της τελετής έναρξης του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθηροσκλήρωσης.

Η νηστεία της Σαρακοστής ασπίδα για τα καρδιαγγειακά
Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η νηστεία της Σαρακοστής είναι μια φυσική ασπίδα προστασίας από τα καρδιαγγειακά νοσήματα και όχι μόνο.
«Η παραδοσιακή δίαιτα της Σαρακοστής, χάρη στα άφθονα λαχανικά και φρούτα, είναι πλούσια σε βιταμίνες (A, C, E), φυλλικό οξύ, ιχνοστοιχεία, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες. Αντίθετα, είναι «φτωχή» σε κορεσμένα ζωικά λίπη. Τα όσπρια, με τη σειρά τους, αποτελούν το «κρέας» της νηστείας. Μας παρέχουν σύνθετους υδατάνθρακες, αλλά και φυτικές πρωτεΐνες, με μηδαμινό λίπος
Αν συνδυαστούν σωστά, με δημητριακά (ρύζι, καλαμπόκι, ψωμί), μας δίνουν πρωτεΐνες, ισάξιες του κρέατος.
Το ψωμί βρίσκεται στη βάση της μοναστηριακής διατροφικής πυραμίδας και εκτός από σύνθετους υδατάνθρακες (βασική πηγή ενέργειας για τον οργανισμό μας), περιέχει φυτικές ίνες και βιταμίνες Β και Ε» αναφέρει στην ομιλία του ο γέρων Επιφάνιος .

Τι τρώνε οι μοναχοί του Αγίου Όρους
Στις μέρες μας, όπως εξήγησε ο μοναχός Επιφάνιος, οι καλόγεροι του Αγίου Όρους τρώνε κατά κόρον λαχανικά λόγω νηστείας. Επίσης καταναλώνουν και λαχανικά εκτός εποχής τα οποία συντηρούν στο ψυγείο. Στα περισσότερα μοναστήρια το ψωμί είναι από σιταρένιο αλεύρι ολικής άλεσης.
Οι σύγχρονοι μοναχοί, όπως και οι παλαιότεροι, τρώνε όλα τα όσπρια εκτός από ξερά κουκιά. Σε όλα τα μοναστήρια τρώνε ψάρια, συνήθως κατά το Σαββατοκύριακο και τις γιορτές ενώ σπάνια καταναλώνουν παστό βακαλάο.
Τα περισσότερα ψάρια και χταπόδια που τρώνε σήμερα οι μοναχοί, είναι κατεψυγμένα. Πίνουν επίσης ελάχιστο ρακί και καταναλώνουν αρκετά γαλακτοκομικά και αυτά μόνο τις ημέρες που έχει κατάλυση. Επίσης καταναλώνουν φρέσκα φρούτα τα οποία καλλιεργούν οι ίδιοι αλλά και φρούτα συντηρημένα στο ψυγείο.
Η διατροφή τους περιλαμβάνει ακόμη νηστίσιμα γλυκά, σε περίοδο νηστείας και αρτύσιμα, δηλαδή με γάλα, βούτυρο και αυγά, τις ημέρες των εορτών.
«Μπορούμε να πούμε πως σήμερα οι μοναχοί στο Άγιον Όρος, τρώνε περισσότερα γλυκά από τους παλαιότερους. Τα γλυκά είναι κυρίως από ζάχαρη και πολύ λίγα από μέλι. Γλυκά με πετιμέζι σήμερα δεν υπάρχουν. Αντιθέτως, υπάρχει ο νηστίσιμος χαλβάς που παρασκευάζεται από σουσάμι και ζάχαρη» αναφέρει ο μοναχός Επιφάνιος.

Τα οφέλη της μοναστηριακής διατροφής
Αναφερόμενος το οφέλη της μοναστηριακής διατροφής ο γέρων Επιφάνιος συνοψίζει ως εξής:
- Μειώνει τα επίπεδα χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων στο αίμα.
- Βοηθά στην καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου και της αρτηριακής πίεσης.
- Προστατεύει από την οστεοπόρωση και διάφορους τύπους καρκίνου.
- Διαθέτει αντιγηραντικές ιδιότητες.
- Ευνοεί την καλύτερη λειτουργία του εντέρου.
- Μακροζωία. Οι περισσότεροι μοναχοί πεθαίνουν μετά τα ογδόντα πέντε έως ενενήντα πέντε. Οι θάνατοι από τα εβδομήντα έως τα ογδόντα πέντε λίγοι. Υπάρχουν όμως και αρκετοί μοναχοί που πεθαίνουν μετά τα ενενήντα πέντε και αρκετές περιπτώσεις μοναχών οι οποίοι ζουν περισσότερο και από εκατό χρόνια.
- Καλή φυσική κατάσταση
- Ισορροπημένη ψυχοσωματική κατάσταση, ευεξία
- Ελαχιστοποίηση των ποσοστών θανάτου από καρκίνο στομάχου και πνευμόνων επειδή οι μοναχοί δεν καπνίζουν.
- Ανύπαρκτη σχεδόν η περίπτωση του καρκίνου παχέος εντέρου. Τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια, μόνο ένας μοναχός πέθανε από καρκίνο του παχέος εντέρου.
- Είναι σπάνια η περίπτωση του καρκίνου του προστάτη.
- Χαμηλό ποσοστό καρδιολογικών περιστατικών, καθώς επίσης και όλων των παθήσεων που έχουν άμεση σχέση με την καρδιά, δηλαδή πίεση, αρτηριοσκλήρυνση, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια κλπ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

936 - Αφιέρωμα στο Άγιον Όρος. Το σημερινό πρόγραμμα


 

ΔΣ86/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012
Αφιέρωμα στο Άγιον Όρος
08.20 ΑΘΩΝΑΣ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ, ΜΕΛΛΟΝ
Η αφιερωματική αυτή εκπομπή του Ρ/Σ, που παρουσιάζουν η Κατερίνα Χουζούρη και ο Μάκης Αδαμόπουλος, επιχειρεί να φωτίσει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Αθωνικής Πολιτείας.

11.01 ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Η αφιερωματική αυτή εκπομπή του Ρ/Σ, που παρουσιάζει ο Δημήτρης Κοσμόπουλος, αναφέρεται στην ιστορία και στη πνευματική πορεία της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου. Καλεσμένος είναι ο κ. Περικλής Φωτιάδης, Έφορος της 10ης Εφορείας Αρχαιοτήτων.

12.01 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Στην αφιερωματική αυτή εκπομπή του Ρ/Σ, ο Κωνσταντίνος Μπλάθρας, επιχειρεί να αναδείξει την καθημερινότητα στην Αθωνική Πολιτεία.

13.00 ΣΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Η αφιερωματική αυτή εκπομπή του Ρ/Σ, που παρουσιάζει ο Δημήτρης Ριζούλης αναφέρεται στην ιστορία του Καθολικού της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου. Καλεσμένος είναι ο κ. Γεώργιος Φουστέρης, θεολόγος, Δρ. Αρχαιολογίας.

14.30 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Μονές του Αγίου Όρους» του Ιωάννη Χατζηφώτη.

15.00 ΤΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Η αφιερωματική αυτή εκπομπή του Ρ/Σ, που παρουσιάζει η Αδαμαντία Μπούρτζινου, επιχειρεί να παρουσιάσει τα Ιερά Κειμήλια της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου.

17.01 ΧΟΡΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΟΣΙΩΝ
Η αφιερωματική αυτή εκπομπή του Ρ/Σ, που παρουσιάζει ο Αντώνης Γιαννακόπουλος, επιχειρεί να παρουσιάσει οσιακές μορφές Αγιορειτών Πατέρων. Σήμερα το θέμα είναι: «Ο Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης, Νήφων ο μαθητής του και μεταγενέστεροι Άγιοι της Σκήτης των Καυσοκαλυβίων». Καλεσμένος είναι ο Αγιορείτης μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης.

21:00 ΑΘΩΝΙΚΕΣ ΣΚΗΤΕΣ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΜΑΤΑ
Στην αφιερωματική αυτή εκπομπή του Ρ/Σ, η Σμαραγδή Καράγιωργα, αναφέρεται στις Αθωνικές Σκήτες, στα Καθίσματα και στα Αγιάσματα του Αγίου Όρους. Σήμερα το θέμα είναι: «Η Σκήτη της Αγίας Άννης. Μέρος Α΄». Καλεσμένος είναι ο Αγιορείτης π. Σπυρίδων Αγιαννανίτης.

22.01 ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ
Η αφιερωματική αυτή εκπομπή του Ρ/Σ, που παρουσιάζει ο Κώστας Παππάς, αναφέρεται στη σχέση του Αγίου Όρους με τα γράμματα και τις τέχνες. Σήμερα, το θέμα είναι: «Περιηγητές του Αγίου Όρους».

23:00 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ 89,5 (Ε)
        Η Μάρω Βαμβουνάκη, στο πλαίσιο της εκπομπής του Ρ/Σ: «Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη - Σελίδες του κόσμου και της ψυχής» διαβάζει το βιβλίο της Ράινερ Μαρία Ρίλκε : «Γράμματα σε ένα νέο ποιητή» (μετάφραση Μάριος Πλωρίτης).